Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 6

Reflektionsmaterial - läsår 2022/2023, Mosjö och Törsjö förskola

Törsjö förskola, Örebro · Senast uppdaterad: 5 september 2022

Reflektionsmaterial där pedagogerna dokumenterar sina pedagogiska planeringar, reflektioner och analyser i arbetet med barnen och projektarbetet. Detta leder till ett systematiskt kvalitetsarbete och en röd tråd skapas.

          

                         Mosjö och Törsjö förskola                                                                              

 

Reflektionsmaterial för projektarbetet

Under detta läsår fokuserar vi utifrån nedan valda verksamhetsmål som vi kopplar avdelningarnas projektarbete till, samt att läroplanen och barnens intresse ligger som grund i planeringen av vår undervisning. 

Allt projektarbetet dokumenteras under Reflektion. Där beskriver vi vårt projekt, innehåll, syfte, tillvägagångssätt, återkoppling samt utvecklingsområden.

Varje avdelning har sin egen reflektion samt dokumenterar sitt vidare arbete. Rektor har tillgång till reflektionerna och får då en inblick i varje avdelnings projektarbete. Pedagogerna kan med hjälp av detta material skapa en röd tråd och sammanfatta läsårets projekt. 

 

Förskolans uppdrag

"Utbildningen i förskolan ska lägga grunder för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå ifrån en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar."

(Lpfö18)

 

Arbetssätt

Vi inleder vårt projektarbete på hösten genom att reflektera över några frågeställningar. Våra reflektioner är indelade i kort och långreflektioner där vi har olika fokus.

Frågeställningar finns under Uppgifter - Frågor vid uppstarten. 

 

  • Kortreflektion

Under vecka 1,2,3 sker arbetet i projekten och en gång i veckan ges möjligheten för arbetslaget att reflektera tillsammans. Under dessa veckor sker ”ihop samlandet” av det barnen arbetat med. Detta ska vi under veckorna kontinuerligt dokumentera med hjälp av olika digitala verktyg, observationer, barnens reflektioner och frågor vi ställer oss under de veckorna. Dokumentationerna gör vi tillsammans med barnen på avdelningarna. Pedagogerna fångar upp barnens tankar och idéer med hjälp av pedagogiska dokumentation

Frågeställningar finns under Uppgifter - Kortreflektion. 

 

 
  • Långreflektion

Innebär att ca var fjärde vecka får varje arbetslag/avdelning reflektionstid en längre samlad stund utifrån en struktur. Då görs bl.a. sammanställningar och analyser av projektet, planerar vidare arbete och analyserar. 

Det pedagogerna reflekterar kring är dokumentationerna från barnens arbete som skett under vecka 1-3. Kopplingar till läroplansmålen ska vara en central del i reflektionsarbetet och ett tydligt syfte som ligger till grund för det fortsatta projektarbetet på avdelningen. 

Här sker även en systematisk analys av trygghetsarbetet som är kopplat till frågeställningar utifrån Trygghetsplanen samt gör en sammanställning av tidigare reflektioner.

Frågeställningar finns under Uppgifter - Långreflektion

Frågeställningar finns under Uppgifter - Systematisk kartläggning - trygghetsarbete.

 

 

 

Utvecklingsplanen/Verksamhetsmål 2022/2023

 

Hållbarhet – Social, Ekologisk och Ekonomisk 

Vår verksamhet kommer att genomsyras av hållbar utveckling. Som start har barnen fått i sommaruppdrag att ta med sig återbruksmaterial till vår verksamhet. Vi kommer arbeta med sopsamlarmonsterna, källsortering, plantering, social hållbarhet samt delta vid skräpplockardagarna.

 

 ”Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen”

(Lpfö18, s.5).

Vi arbetar med kompisböckerna av Linda Palm som grundar sig på barnkonventionen och är ett pedagogiskt material om hur man är en bra kompis. 

 

Tillgänglig lärmiljö

Det ska finnas en likvärdighet på förskolan när det gäller materialet som erbjuds. Vi vill erbjuda en inne/utemiljö som medför en hundraspråklighet som inspirerar till fantasifull lek och utforskande. Där vi tillför material och utformar verksamheten efter projekt och barnens intressen/behov. De olika åldrarna erbjuds liknande material för att skapa en likvärdighet i lärmiljön.

För att fördjupa oss inom ämnet kommer alla pedagoger läsa boken ”En likvärdig förskola – alla barns rätt” av Evelina Weckström och Maria Klasson. Vi kommer även att arbeta med tillgänglig lärmiljö där varje barn ska få förutsättningar att lyckas och utvecklas utifrån sina behov, för att ta till sig den undervisningen som erbjuds. Detta kommer vår specialpedagog stötta oss i och arbetet påbörjas med en föreläsning i början av terminen.

 

Vi kommer att ha workshops i lera och digitala verktyg för att pedagogerna ska kunna integrera mer digitala verktyg och lera i vår undervisning och i projekten tillsammans med barnen. 

 

Mitt barns tankar och idéer tas tillvara på.

Vi kommer att använda oss av dokumentationsvägg och utöka vårt användande av unikum för att bättre synliggöra för vårdnadshavare att vi tar tillvara på barnens tankar och idéer. Pedagogerna kommer att använda pedagogisk dokumentation genom att dokumentera via foton och film och reflektera tillsammans med barnen vad vi ser. Vad har barnen tillsammans med pedagogerna varit med om?

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,

dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra och bildar en helhet i utbildningen

kritiskt granska att de utvärderingsmetoder som används utgår från de grundläggande värden och intentioner som uttrycks i läroplanen,

resultat från uppföljningar och utvärderingar systematiskt och kontinuerligt analyseras i syfte att utveckla förskolans kvalitet och därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande, och

vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,

svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,

analysen används för att vidta åtgärder för att förbättra utbildningen.

analysera resultaten av uppföljningar och utvärderingar i syfte att utveckla förskolans kvalitet och därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande. 

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Frågor till uppstarten
Kortreflektion
Långreflektion
Systematisk kartläggning - trygghetsarbete
Projektberättelse

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback