Skolbanken Logo
Skolbanken

Pedagogisk planering med aktionsforskning som metod 22/23 Fsk Södra Sandby/RevingSpråkutveckling Solrosen

Almbackens förskola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 2 september 2022

Genom att Lyssna - Lära - Leda har förskolorna i Södra Sandby varje barns framtid I sin HAND för en likvärdig utbildning på vetenskaplig grund. I HAND står för värden som genomsyrar förskolans verksamhet.  Inkludering, alla är värdefulla och mångfald är en tillgång  Hållbarhet, varaktigt lärande i en organisation som skapar förutsättningar för utveckling och kvalitet  Ansvar, ett eget ansvar som sträcker sig lite längre  Nyfikenhet, utmana barnen genom produktiva frågor som utgår från barnens erfarenheter  Delaktighet, kollegiala lärandet, barn-barn, barn – vuxna, vuxna-vuxna

1.Kartläggningen (Var är vi?)

 Resultatet av kartläggningen finns i ett lärloggsinlägg.

(gör en kartläggning och dokumentera i ett lärloggsinlägg som kopplas till denna planering)

Under våren 2022 har vi arbete med Förebornholm och babblarna och vi vill fortsätta arbetet kring detta under hösten. Vi har noterat att barnen har fått ett intresse för bokstäver och språkljud. Vi kommer fortsätta utmana barnen i sin språkutveckling.

2. Målformulering

Utifrån kartläggningen har vi valt att arbeta med..

(Välj läroplansmål och innehåll i ert projekt/tema utifrån vad er kartläggning har visat. Tänk på att målen ska vara utvärderingsbara och att inte hela lpfö 18 målet behöver vara med utan kan brytas ner för att snävas av.)

Vi har valt att arbete utifrån tre läroplans mål. Där fokus ligger på att barnen ska få verktygen till utveckla sin roll i samhället. Där barnen kan uttrycka sig och få sin vilja och behov hörda. 

 

3. Förväntade effekter (Vart ska vi?)

Detta sker när barnen...

( vilka förmågor vill vi att barnen utvecklar?)

När barnen leker med orden och knäcker olika språkkoder. Där ordens inbörd för en större mening. När barnen visa ett intresse för att lära sig mer kring språk och språkljud.

 

4. Forskning (Vetenskaplig grund) 

Vilken forskning tar ni stöd i och vilken/vilka didaktiska undervisningsmodeller ska ni använda?

Vi kommer främs utgå ifrån ett sociokulturellt lärande i våra undervisningsgrupper. Där vi lär tillsammans och av varandra både i undervisnings tillfällena samt i det spontana. Även ett lekresponsivt förhållningssätt där vi är närvarande med barnen i leken för att sätta ord på vad barnen gör.
Bruce (2017, ss.164-166) berättar om hur barnens lek och kommunikation går hand i hand. Genom bekräftelsen av andra lär barnen att känna sig själva och på så sätt byggs en god självkänsla upp. Då förskolan är en mötesplats för barnen får de här möjlighet att lära känna både sig själva och andra. Genom olika roller i leken får de testa och ompröva samt se välden ut andras perspektiv. Den andliga kommunikationen och kommunikationen med andra prövas i leken och tränas i leken och på så sätt språket. 

 

5. Aktionerna (Hur gör vi?)

Aktionerna lägger vi som lärloggsinlägg

(koppla era lärloggsinlägg med reflektion/analys till denna planering)

Vi kommer att dela upp så att barn födda 19 kommer ha FBM och barnen födda 20 kommer att ha babblarna. Men vi kommer att låta hela barngruppen få vara med på utvalda tillfällen av FBM som vi anser passar hela gruppen. Med ett sociokulturellt förhållningssätt men även ett lekteoretiskt synsätt anser vi att vi kan nå barnen både i planerade och spontana tillfällen för att kunna utveckla seraf språk. Genom att även fokusera på vår lärmiljö gör vi artefakterna synliga genom det sociokulturella för att även ge möjligheter till att samspela i lärmiljö. 

 

6. Metodval för att följa upp er undervisning (Hur blev det?)

Så här följer vi upp: 

(tex observationer via film, intervjuer eller liknande)

Vi kommer att vara härvarande och närvarande med barnen för att fånga upp barns nyvunna lärande. Genom vår dokumentationsvägg kan vi tillsammans återberätta och återskapa det vi gjort under undervisnings tillfällena. 

 

 

7. Resultat 

Resultatet finns i ett lärloggsinlägg kopplat till denna planering.

(När ert projekt/tema är slut skriver ni ert resultat i ett separat lärloggsinlägg som ni kopplar till planeringen. Resultatet får ni fram genom att gå tillbaka till vilka förväntade effekter ni hade och se om dessa är uppnådda eller inte. Ni kan även göra om kartläggningen och jämföra med er tidigare kartläggning för att få fram resultat.)

 

8. Analys

Analys av hela projektet/temats resultat.

(Analysen skriver ni i rutan "reflektion och analys bara för personal" här i planeringen)

 

Utdrag ur styrdokument kring förskolans uppdrag. Lpfö18 s.11

VARJE FÖRSKOLAS UTVECKLING

Utbildningen i förskolan ska utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. Huvudmannen har ett ansvar för att så sker. Rektorns ledning samt förskollärares ansvar för att undervisningen bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och arbetslagets uppdrag att främja barns utveckling och lärande är förutsättningar för att utbildningen ska utvecklas och hålla hög kvalitet. En sådan utveckling kräver att rektorn och alla som ingår i arbetslaget systematiskt och kontinuerligt dokumenterar, följer upp, utvärderar och analyserar resultaten i utbildningen.


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback