Skolbanken Logo
Skolbanken

Ht 22/23 Introduktion - trygghet och trivsel

Klockarebyns förskola, Båstad · Senast uppdaterad: 8 september 2022

Detta är en planering som vi ska använda för att få en genomtänkt, välplanerad introduktion och utifrån "ett kompromisslöst fokus på barnets bästa". Vill vi skapar trygghet och trivsel för alla barn, vårdnadshavare och pedagoger.

Nuläge:

Vi startat upp den ny terminen med att introducera alla barnen, vårdnadshavare och pedagoger för att tillsammans skapa trygghet och trivsel på avd Ängen och Klockarebyns förskola. 

Syfte:

Introduktionen syftar till att både barn och vårdnadshavare ska få möjlighet att bli trygga i verksamheten. För barnet/barnen innebär det att bli trygga med oss pedagoger och att barnet/barnen vågar uttrycka sig samt känner sig trygga i våra lärmiljöer på förskolan.

Innehåll:

Vi kommer att utgå från barnlitteratur som bygger på kompisböckerna  ”Att känna sig ny” ”Lyssna och kom överens” samarbete” samt ”Ett eget namn” 

Avdelningens mål:

Värdegrundsarbetet för att skapa trygghet och trivsel för alla barn i gruppen. 

– öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

– förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

– förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

– respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

– ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

Språkutvecklande arbete som utgår från barnlitteraturen för att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd

- Förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

- Utveckla Intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.

- Utveckla Intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

– förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Att utveckla lärmiljöerna tillsammans med barnen genom delaktighet och inflytande. 

– intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

– förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

– förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem. 

Avdelnings mål:

(ej färdig under konstruktion) 

En trygg barngrupp som visar öppenhet och nyfikenhet (Lpfö18).

Ett bra samarbete med vårdnadshavare och barn (Lpfö18).

Att alla barn ska känna sig välkomna till förskolan och kunna uttrycka ”ett eget namn” och vilka de är (Barnkonventionen).

Målkriterier (Det här ser vi och hör vi när målet är uppnått):

(ej klar under konstruktion) 

När pedagoger och vårdnadshavare uppfattar att lämning och hämtning fungerar.

När vi ser att barn på egen hand utforskar lärmiljön såväl inne som ute.

När barnen tillsammans lyssnar och kommer överens hur de vill ha sina lärmiljöer.

När vi ser att barnen tillsammans kommer överens och samarbetar för att skapar sina lärmiljöer samt leka i sina lärmiljöer. 

När vi ser att barnen kommunicerar med andra pedagoger och kompisar efter förmåga.

När vi ser att barnen skapar sina ”ett eget namn” alster i form av födelsedagssiffra och sin personliga bok efter förmåga för att stärka en god självkänsla och identitet. 

Vetenskaplig teoretisk bakgrund:

Introduktion i förskolan 

”När barnen börjar förskolan så får de uppleva ytterligare en miljö att förhålla sig till, detta oavsett om det leder till stress eller skapar stimulans för barnen. Det blir en värld som för barnet växer snabbt och abrupt. Majoriteten av barn upplever en känsla av omvälvning eftersom det trygga hemmet har ersatts av förskolan vilket innebär att vara åtskild från sin familj på en ny plats större delen av dagen. Det ställer stora krav på barnens anpassning och orienteringsförmåga (Bruce och Riddersporre, 2012)”. Utifrån beprövade erfarenheter på förskolan anser vi pedagoger att det blir då oerhört viktigt för oss att skapa trygga och goda relationer mellan oss, barnen och vårdnadshavare men även mellan barn-barn för att främja lärande och utveckling.

Vikten av högläsning 

Ur Skolverket hemsida understryks vikten av högläsning och forskning visar att barn som lever i en textrik miljö kan ha dubbelt så stort ordförråd som andra barn och här har förskolan en viktig roll. Skolverket menar att högläsning kan ha flera goda effekter på språkutveckling och kan även utveckla barnens fantasi och föreställningsförmåga, talspråk och ordförråd. Högläsning för barn kan även utveckla förmågan att uttrycka tankar, intresse för bilder och texter och förstå sin omvärld. Det finns även ett stort värde i att barnen får uppleva stunden av högläsning och berättelsen tillsammans med sina kompisar och de vuxna.

Barns delaktighet och inflytande

(under konstruktion) 

 

 

Referens:

Bruce, B. & Riddersporre, B. (2012). Kärnämnen i förskolan nycklar till livslångt lärande. Johanneshov: TPB.

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/hoglasning-och-samtal-om-text-i-forskolan

 

Strategier:

(ej klar under konstruktion) 

Bildstöd och teckenstöd (språk och kommunikation).

Under introduktionen vistas vi inom förskolans område (att bli trygg i förskolans miljöer).

Vara nära och synliga både för barn och vårdnadshavare.

Vara tydliga med våra rutiner (tydlighet och rutiner skapar trygga barn). Använda Babblarna och Kompisböckerna i undervisningen.

Använda de tre B:na (Berömma, Belöna, Bekräfta).

Vi pedagoger stöttar varje enskilt barn i förskolans gemensamma aktiviteter inne och på gården i mötet med övriga barn och pedagoger.

Vi pedagoger möter vårdnadshavare vid lämning och hämtning (för att främja kommunikation och bygga förtroende för bra samarbete).

Genomförande:

(Ej klar under konstruktion) 

Leker och utforskar lärmiljöerna tillsammans med pedagoger och barn. Tillsammans leker vi namnlekar, sång och musik (lära känna varandra samt stimulera barns språk).

Bemöter positivt beteende med att Berömma, Belöna och Bekräfta. Dagsschema med bilder och tecken (AKK=Bildstöd och TAKK=teckenstöd. Kommunikationsstöd skapar trygghet och trivsel hos alla).

Arbeta i små grupper för att erbjuda barnen arbetsro. (Nyckel till lärande) 

Miljö och material (Det här materialet, eller miljö ska vi tillföra för att skapa förutsättningar att nå målen)

Miljö och material anpassas och ändras över tid

Tydligt för barnen var materialet finns med närvarande och deltagande pedagoger.

Så här ska vi dokumentera gruppens utveckling mot målet:

Observation.

Barnsamtal. 

Reflektion.

Daglig dialog med vårdnadshavare samt uppföljningssamtal om upplevelser och tankar kring introduktion och barnets första tid hos oss.

Lärloggar (Unikum)


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter