Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk, NO (år 1-3), SO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

FBGmodellen - Mentorsföretag - Apel, Okome, Fagered - Åk 2

Prova-skolan , Falkenberg · Senast uppdaterad: 25 augusti 2022

Denna pedagogiska planering innehåller de delar som ingår i arbetet med Mentorsföretag och Åk 2 på Apel, Okome och Fagered. Mentorsföretag är Derome. Tema: Från planta till planka.

Tema: Från planta till planka

Syfte

Genom att samverka med arbetslivet får eleverna möjlighet att utveckla en positiv lärandeidentitet:

- Tilltro till sin förmåga att lära - Känna sig kompetent, självständig och motiverad att ta sig an komplicerade uppgifter.

- Lärandestrategier - Beteenden eller strategier som stödjer lärandet, som till exempelvis ansvarstagande, uthållighet, motivation och förmåga till kollaborativt lärande.

- Förmåga till kreativitet och problemlösning - Tänka dynamiskt och kritiskt, sätta mål och planera, finna nya lösningar och reflektera över sitt lärande metakognitivt och formativt.

 

Eleverna får dessutom lära sig om arbetslivet och yrken samt får en verklig mottagare för sitt arbete. Utöver detta kopplas arbetet till följande ämnen:

- Naturkunskap, Samhällskunskap, Svenska, Matematik och Teknik

 

Innehåll och upplägg/ Undervisning och arbetsformer

Arbetet delas in utifrån två pass

Pass 1 - Plantering

- Eleverna förbereder frågor till mötet med Derome

- Film som Derome gör visas för eleverna

- Kort presentation av Derome med fokus på yrken kopplat till från planta till planka.

- Praktiskt moment blir att plantera träd på skolgården. Önskemål att plantera två på varje skola. Viktigt att ha med riktiga redskap som används vid trädplantering.

 

Pass 2 - Avverkning

- Derome berättar om avverkning samt vad man kan göra med ett fullvuxet träd. Hur lång tid tar det till ett träd blir fullvuxet? Årsringar.

- Derome har med drönare.

 

Mellan de två passen jobbar eleverna i skolan med skogsskötsel och yrken.

Pass 1 genomförs under höstterminen (1 timme och inbokat med alla skolor den 13/10)

Pass 2 genomförs under vårterminen (1 timme och inbokat den 11/5 med alla skolor)

 

Bedömning

Lärare på respektive skola gör bedömning kopplat till kunskapskraven utifrån sitt upplägg och innehåll.

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen,

förmåga att använda biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa, och

förmåga att genomföra systematiska undersökningar i biologi.

kunskaper om geografiska förhållanden och mönster samt om hur naturens processer och människors verksamheter formar och förändrar landskap och livsmiljöer i olika delar av världen,

kunskaper om miljö- och utvecklingsfrågor utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv på hållbar utveckling, och

förmåga att utifrån geografiska frågor beskriva och analysera omvärlden med hjälp av geografins metoder och verktyg.

Årstidsväxlingar i naturen. Några djurs och växters livscykler och anpassningar till olika livsmiljöer och årstider.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.

Yrken och verksamheter i närområdet.

Rumsliga förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback