Skolbanken Logo
Skolbanken

ARBETSPLAN 22-23, Förskolan Lindgården

Förskolan Lindgården, Falun · Senast uppdaterad: 26 augusti 2022

Förskolans arbetsplan handlar om att fastställa förskolans prioriterade mål och planera vilka metoder man ska arbeta utifrån för att nå målen.

 

Falu kommuns förskolor kännetecknas av att utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära är grunden för undervisningen

 

Indikator 1:  Läroplanens kapitel 2.2 Omsorg, utveckling och lärande är högre i utvärderingsresultat våren 2023 jämfört med 2022

 

Så här når vi målen:

Arbetslagen kommer regelbundet att få tid att planera, dokumentera genomförandet samt reflektera och analysera verksamheten i Unikum med kopplingar till läroplanens mål och riktlinjer.

      Genom ett fortsatt fokus på ett Undervisande förhållningssätt 

 

Stadsparkens förskoleområde kännetecknas av rik undervisning i matematik samt läs- och skrivutveckling

Indikator 1: Förskoleområdets medelvärde på fråga 11 har ökat jämfört med 2022 (2,71)

Indikator 2: Förskoleområdets medelvärde på fråga 10 har ökat jämfört med 2022 (2,57) 

10. "Förskollärare har ansvarat för att varje barn utmanats och stimulerats i sin utveckling av språk och kommunikation." 

11. "Förskollärare har ansvarat för att varje barn utmanats och stimulerats i sin utveckling i matematik"

 

Så här når vi målen:

Genom ett fortsatt fokus på ett Undervisande förhållningssätt 

Alla kommer erbjudas fortbildning gällande tidig läs- och skrivutveckling

Alla tillvaratar den kunskap de fått kring målområdena tidigare genom fortbildning och nätverk

 

Plan för trygghet, mot kränkande behandling samt Dokumentation av arbete mot diskriminering är förankrade inom Stadsparkens förskoleområde.

Indikator 1:  Alla förskolor har dokumenterat en Plan för trygghet mot Kränkande behandling.

Indikator 2: På alla förskolor är arbetet mot diskriminering dokumenterat. 

 

Så här når vi målen:

Trygghetsteamet har deltagit i utbildning kring upprättandet av planen.

Trygghetsteamet deltar i nätverk för att upprätta planen. 

 

   

 


Läroplanskopplingar

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,

utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,

varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt följs, dokumenteras och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål,

dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra och bildar en helhet i utbildningen

kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål

genomföra det systematiska kvalitetsarbetet under medverkan av förskollärare, barnskötare och övrig personal samt säkerställa att barnens vårdnadshavare ges möjlighet att delta i kvalitetsarbetet

förskolans arbetsformer utvecklas för att gynna barnens inflytande,

förskollärare, barnskötare och övrig personal får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter och kontinuerligt ges möjligheter att dela med sig av sin kunskap och att lära av varandra för att utveckla utbildningen.

planering och genomförande utgår från läroplanen och från det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig, 

utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande och som utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet.

Matriser i planeringen
Förskolans arbetsplan
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter