Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

7 - 9

Teknikens utveckling åk 7 ht22

Maria Parkskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 22 augusti 2022

Hur kommer det sig att det inte fanns mobiltelefoner på 60-talet? Varför var datorerna så stora, dyra och kass innan? Vad är det som hänt så att vi kan ha den teknologiska nivå vi har idag?

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT

Du ska utveckla en förståelse för :

• tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

• teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

• konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

• drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

Vi kommer arbeta på lite olika sätt under perioden, det blir både lärarledda lektioner, filmvisning, enskilt arbete i form av att skriva en vetenskaplig rapport samt en del praktiskt arbete.

DETTA SKA BEDÖMAS

Vi kommer utgå från ett flertal "avlämningspunkter" där ett skriftligt arbete i form av en vetenskaplig rapport kommer vara ett slutresultat. Vi kommer även föra en del diskussioner i grupper och i helklass.

Jag kommer bedöma dig utifrån 4 förmågor

• tekniska lösningar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

• begrepp och uttrycksformer

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

• konsekvenser av olika teknikval

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

• teknikutveckling

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats

över tid.ARBETSGÅNG

v.34-ca v.38

 

v.34

introduktion och start av insamling av fakta för uppgiften.

Genomgång av teknikhistoria vad har hänt sen 1899?

hur skriver man en vetenskaplig rapport

v.35

fortsatt genomgång av teknikhistoria

Genomgång av syftet med arbetet och hur man ska börja formulera sin text.

faktagenomgång, vad behövs och hur ska man söka

v.36

Avsluta faktagenomgång av teknikhistoria.

skriva samman fakta utifrån given uppgift på classroom

färdigställa syfte och arbeta med slutsats diskussion

visst praktiskt arbete

v.37

färdigställa slutsats/diskussion, metod, inledning, käll och innehållsförteckning samt göra en framsida

fortsatt praktiskt arbete om tid finns

v.38

inlämning, redovisning och avslutning av arbete. 

 

Arbetsbeskrivning rapport

Du ska välja en uppfinning från din livstid och beskriva denna utifrån 3 frågeställningar

  1. Vad är din uppfinning?

Vad gör uppfinningen?

  1. Hur fungerar uppfinningen?

Vilka delar innehåller uppfinningen?

När och var uppfanns uppfinningen?

Av vilken anledning uppfanns den?

Hur har uppfinningen förändrats genom tiden?

Hur har uppfinningen påverkat våra liv?

Hur har uppfinningen påverkat miljön?

Anser du att uppfinningen är ett steg i rätt riktning?

Vilka uppfinningar krävdes för att din uppfinning skulle uppfinnas?

Beskriv uppfinningarna  kortfattat

ange när de uppfanns

    1. Vad tror du händer med din uppfinning i framtiden?utgå från dess utveckling de senaste 10 åren och försök tänka hur den utvecklas på 10 /20 år

 


Läroplanskopplingar

förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid,

kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion, och

förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter av hållbar utveckling.

Hur tekniken möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Hur föreställningar om teknik påverkar individers användning av tekniska lösningar och yrkesval.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar i det egna arbetet och i teknikutvecklingsarbeten i samhället, till exempel inom arkitektur och kollektivtrafik.

Dokumentation av tekniska lösningar: skisser, ritningar, fysiska och digitala modeller samt rapporter som beskriver teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Eleven för enkla resonemang om val av tekniska lösningar och deras konsekvenser för individ, samhälle och miljö. Eleven beskriver på ett enkelt sätt hur några tekniska lösningar har förändrats över tid och orsaker till förändringarna.

Eleven undersöker olika tekniska lösningar och förklarar på ett enkelt sätt hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven genomför teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten på ett delvis genomarbetat sätt. I arbetet prövar eleven idéer till lösningar och bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ. Eleven gör dokumentationer där intentionen i lösningen till viss del är synliggjord.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback