Skolbanken Logo
Skolbanken

Fyrklövern. Förberedelse/ introduktionsperiod FO7 Bromma 2022-2023 aug.

066501 Förskolan Styresman Sanders väg 16, Stockholm Bromma · Senast uppdaterad: 8 september 2022

”Småkryp i vår Närmiljö” Ett gemensamt undersökningsområde för förskolan Styresman Sanders väg 16. Avdelning Fyrklövern, med 15 stycken 1-3 åringar.

 

Gemensamt tema- Lärande för hållbar utveckling. 

Med projektfrågan: Hur/när blir lärandet hållbart för våra barn? 

Samt i utgångspunkt i de gemensamma målen: 

Att fortsätta utveckla arbetssätt och arbetsformer som grundar sig på delaktighet och där vi ser det som tudelat: dels som betydelsen av att vara delaktig i en gemenskap, social delaktighet och dels som att vara delaktighet i beslutsfattande, politisk delaktighet.

Att undervisningen bidrar till att barn utvecklar förmågor såsom samarbete, problemlösning, kommunikation, kreativitet och reflektion.

Att fortsätta utveckla utbildningen med fokus på hälsa och fysisk aktivitet.

Projektuppstart: 

  • Familjerna har fått i sommar uppdrag att ta med en bild på ett småkryp. vi har förberett en plats där vi sätter upp alla bilder. vi har även alla bilder utskrivna som mindre inplastade kopior som är tillgängliga i barnens lek.

      Vi tittar på bilderna tillsammans med barngruppen, flera gånger och i mindre grupper. Reflektera tillsammans, tänk på följande:

-       Vad gör/säger barnen?

-       Vilka reflektioner gör barnen? Barnens tankar, teorier och hypoteser kring bilderna.

-       Vad är det barnen fäster sig särskilt vid? Vad återkommer de till?

 

       Vi kommer att gå på spaning med de äldre barnen i barngruppen. Vi kommer att använda oss av barnens bilder och andra småkryps bilder. Förundras tillsammans och fotografera det vi blir nyfikna på. Dokumentera barnens frågor, tankar och utforskande.

       Observera barnen, vad är det som väcker deras nyfikenhet, vad är det dom återkommer till. Vad är det dom förundras över?

       Bjuda in alla barn till en spännande miljö inne på avdelningen där vi jobbar med olika digitala miljöer. Vi har även förberett miljön inne på avdelningen med en mängd olika småkryp i form av bilder, dels bilder som sitter fast på golvet, men även bilder som man kan ha med sig i leken. Finns även en mängd olika småkryp som vi kan leka och undersöka (i plast)

 

 

Hur vi går vidare?

 

Observera och spana efter barnens strategier kring det vi upptäcker/undersöker. Fånga upp barnens frågor, tankar och intresse och utmana dem vidare i undervisningen genom att iscensätta, planera aktiviteter och tillföra material/uttryckssätt som iPad, mätverktyg, luppar, förstoringsglas, byggmaterial, färg, lera, teckning, projektor, böcker, drama med mera. Låt barnen prova och undersöka vid flera tillfällen.

Dokumentera processen för att få fatt i en tråd att spinna vidare på och för att ha material att gå tillbaka till och följa upp under året. Vi kommer att göra det i lärloggar med stöd av observations- och reflektionsverktyg.

Vi kommer att jobba i smågrupper, att vi vid undervisnings tillfället kommer att ha delat in barnen i en mindre grupp som är så åldershomogen som möjligt.

 

Fokusområdet Lärande för hållbar utveckling och Gemensamt Tema för hela förskolan "Småkryp i vår Närmiljö"

Lärande för hållbar utveckling:

     Förskoleområde 7 deltar i ett forskningsprogram kring hållbar förskola som sätter ljus på det viktiga uppdraget som vi har att skapa en hållbar utveckling. Ett viktigt uppdrag  som börjar hos våra allra yngsta medborgare. 

     Pedagogernas fokus på Fyrklövern med 1-2 åringar är att ge barnen "fiffiga strategier" för att kunna göra demokrati. Barnens åsikter kommer fram genom aktivt lyssnande pedagoger. Barnen möts av en ständig dialog om allas lika värde. Vi visar stor respekt för varandra. Pedagogerna jobbar aktivt med att lägga grunden för att utveckla barns förmågor och handlingskompetens som främjar hållbar utveckling. Fostrar kritiskt tänkande individer. Barnen görs delaktiga och vi vill att dom ska få en stark känsla av att dom kan vara med och påverka.

Småkryp i vår närmiljö:

     Vi jobbar aktivt med att barnen ska få en hållbar relation till naturen. Att barnen möter naturen med alla sina sinnen. Vi tänker att barens empati också innefattar naturen. Vi tänker att barnen uppfattar sig som en del av naturen. Vår tanke är att ge barnen en mängd olika upplevelser, dels när vi går på spaning i naturen efter småkryp. Men också när vi arrangerar våra lärmiljöer inne på avdelningen. Vi lånar hem skogsmaterial till vår skogs/naturhörna för att kunna utforska vidare på förskolan.

 

Under oktober/november samlar ni ihop gruppens underlag/dokumentationer/lärloggar. Tolka och analysera materialet. Detta görs i Uppföljning 1.

 

 


Läroplanskopplingar

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter