Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Väylä Utvecklingsområde Läsåret 2022-2023: Lärmiljö/ undervisningsmiljö

Charlottendals förskola, Luleå Kommun BUF · Senast uppdaterad: 12 september 2022

Förskolans miljöer ska vara tillgänglig, utmanande och inspirera till samspel och utforskande. Miljön ska stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation.

Varför detta utvecklingsområde?

Förskolans miljöer ska vara tillgänglig, utmanande och inspirera till samspel och utforskande. Miljön ska stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Vi behöver öka pedagogernas kunskap om olika teorier och medvetenhet om sin praxisteori för att kunna göra genomtänkta pedagogiska överväganden.

Litteratur/ forskning: Ann S.Pihlgren , Undervisning i förskola - att skapa lärande undervisningsmiljöer

Det räcker inte enbart att lära sig att tillämpa en metod för att lärandeeffekter ska uppnås. Pedagogen måste samtidigt involveras i en diskussion om metodens bakomliggande teori och hur den förhåller sig till den egna praxisteorin. Då kan vi göra medvetna didaktiska val när vi planerar undervisning i syfte att öka barns möjlighet till utveckling och lärande (Pihlgren, 2017).

Vad ska vi göra?

  • Kompetensutvecklingsinsatser för pedagogerna genom Resurscentrum, IKT-pedagog, Pedagogiska nätverket.
  • Litteraturstudier/ kollegialt lärande för att öka medvetenheten om sin egen praxisteori för att kunna göra genomtänkta pedagogiska överväganden.
  • Erbjuda undervisningsmiljöer som stöttar barns lärande och utveckling. 

Förväntade effekter?

  • Tillgängliga miljöer på förskolan som inspirerar och utmanar till samspel och utforskande.
  • Undervisningsmiljö som stödjer barnens utveckling, lärande, lek, fantasi och kreativitet
  • Ökad kunskap hos pedagogerna om hur deras teoretiska utgångspunkter påverkar arbetssättet, så att de lättare kan välja ett arbetssätt som stödjer lärandet hos barnen.

Reflektionsfrågor

Hur har vi skapat miljöer som påverkar barns samspel och utforskande?

 

Hur har pedagogernas förhållningssätt och utformandet av miljöer skapat nyfikenhet och intresse hos barnen? 

 

Analysfrågor

 

På vilket sätt ser vi att utformningen av miljön har fångat och inspirerat barnen?

 

Aktiviteter

 

Anpassa och skapa tillgängliga miljöer utifrån barns intressen kopplat till Lpfö 18.

 

Aktiva närvarande pedagoger som stödjer och utmanar barns lärande.

 

Observera, dokumentera och reflektera tillsammans med barnen om utformningen av miljön. 

 


Läroplanskopplingar

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter