Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål utom nationella minoritetsspråk

·

Årskurs:

7 - 9

Pedagogiska Planering, HT 2022, dari/ farsi, v 35-51

Språkcentrum Mölndal, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 28 augusti 2022

Pedagogisk planering för elever som studerar ämnet modersmål i Mölndals Stad

Arbetsområde

Tala, läsa och skriva på sitt modersmål.

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Syfte förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift

Syfte förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

Syfte förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Konkretiserade mål för eleven

Att kunna läsa, skriva och tala på sitt modersmål.

Att Kunna analysera skönlitteratur och andra texter.

Att kunna följa språkliga normer.

Att kunna reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor.

Undervisning och arbetsmetoder

Jag kommer att använda både traditionella och digitala undervisning på modersmålsundervisning.

Vi kommer att lyssna på persiska/ dari sagor och diskuterar budskapen.

Vi kommer att läsa och skriva olika texter.

Vi kommer att läsa barnböcker och ungdomars skönlitterär.

Vi kommer att titta på kortfilmer och diskuterar budskapen.

Eleven har uppnått målen när....

hen kan sammanfatta och analysera olika texters innehåll.

hen kan skriva olika texter med begripligt innehåll.

hen kan jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan persiska/dari och svenska.


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Strategier för skrivande av olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar

Muntliga presentationer och muntligt berättande med anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar.

Skönlitteratur för ungdomar från olika tider och områden där modersmålet talas. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Samtal och diskussioner om ämnen som är välbekanta för eleven samt om tankar, känslor, åsikter och aktuella händelser.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera olika typer av texter från olika medier. Att urskilja texters syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara explicit eller implicit uttryckt i texten.

Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur

Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som till viss del utvecklar samtalen och diskussionerna. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven skriver, utifrån modersmålets särdrag, olika slags texter med viss språklig variation, i huvudsak fungerande struktur och innehåll samt viss anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med viss säkerhet.

Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader i skriftspråk mellan modersmålet och svenska. Dessutom jämför och översätter eleven ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven läser olika texter med flyt och visar grundläggande läsförståelse. Dessutom tolkar och för eleven enkla resonemang om budskap i olika texter.

Eleven beskriver och resonerar på ett enkelt sätt om traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor med anknytning till områden där modersmålet talas. Eleven gör då enkla jämförelser med förhållanden i Sverige, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter