Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Nova, Äventyraren, Karlbergs förskolor 2022/23: Introduktion - Barnen i hela staden

093461 Förskolan Nova, Stockholm Norra innerstaden · Senast uppdaterad: 24 augusti 2022

Det här läsåret är huvudtemat Barnen i hela staden. Vi börjar med att låta barnen dela med sig av sina tankar om vad en stad är, för att sedan ta oss ut i staden och utforska de frågor som dykt upp. Förskola: Nova 1, Avdelning: Äventyraren, Ålder: 2 - 4

 •  
 • Planering 

 • Vilken förståelse/förmåga/intresse ska barnen få utveckla/lära sig utifrån läroplansmål och vilka begrepp ska de få möta?

 • Undervisningen utgår ifrån frågeställningar som kan fånga barnens intresse för staden, t ex vad är en stad, vad finns i en stad och vem bor i en stad? 
  Med begrepp som stad, byggnad och fordon har vi som mål att ge barnen möjlighet att förstå vad en stad är och hur samhället ser ut. Vi vill även uppmärksamma de gemensamma regler som finns i en stad, som att följa trafikljusen och att slänga skräp på rätt plats, för att vi ska kunna ta ansvar för dessa tillsammans. 

  

 • Vilka tidigare erfarenheter och kunnande har barnen om det de ska utforska? Hur tar vi reda på det? 

  I början av höstterminen är målet med undervisningen att kartlägga barnens nuvarande kunnande och intressen. Syftet är att kunna anpassa undervisningen efter barnens intressen, och att kunna utmana deras nuvarande kunskaper på ett bra sätt. 

 

 • Vilka rumsliga, materiella, kommunikativa eller sociala förutsättningar ska vi ordna för att barnen ska utveckla/lära den valda förståelsen/förmågan/intresset?

 •  
 • Vi använder medvetna gruppindelningar där barnen får ta del av undervisning i olika sociala sammanhang. Ibland kan barnen vara med de kompisar de ofta själva väljer att leka med, och andra gånger kan vi dela på dessa grupper för att skapa nya relationer mellan barnen där de kan utmana, och lära av, varandra.
  Magna-tiles är ett material som många av barnen på Äventyraren gärna bygger med. Tanken är att vi ska leta efter byggnader i staden vars fasad påminner om formerna på magna-tiles, för att sedan kunna återskapa dem. 

Vad ska vi vara uppmärksamma på i barnens utforskande och hur ska det dokumenteras tillsammans med barnen? 

Vi uppmärksammar hur barnen utmanar varandra i de olika sociala sammanhangen, i syfte att skapa de bästa förutsättningarna för barnens lärande. 
Dokumentationen fokuserar främst på byggnader som vi kan återskapa på förskolan. Barnen får själva använda lärplatta eller telefon för att ta bilder på intressanta saker de ser i staden. 

 •  
 •  

Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback