Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

HT2022_Projektplanering1_Introduktionsplanering Mullvaden.ering_Farsta_förskolor

181371 Förskolan Gullängen, Stockholm Farsta · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Det här är den första planeringen i Farstas kommunala förskolors systematiska kvalitetsarbete. Totalt har vi tre planeringar varav Introduktionsplaneringen är den första och sträcker sig fram till oktober då projektbeskrivningen skrivs. Planeringen används som en riktning för utbildningen och undervisningen samt för att koppla de observationer och dokumentationer som görs under introduktionsperioden.

Introduktionsperiod

 

Syfte med förskolans introduktion

Under introduktionsperioden ska vi lära känna varje barn, se vad de har för tidigare erfarenheter och intressen för att identifiera ett nuläge. Vi utmanar barnen i sitt lärande, deras intressen och erfarenheter tas tillvara. Samtidigt ska förskolan ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den. Förskolan ger varje barn en möjlighet att känna samhörighet i gruppen, de utvecklar en förmåga att lyssna och reflektera tillsammans med andra, både barn och pedagoger. Genom en tydlig information och kommunikation om mål och innehåll i utbildningen skapas förutsättningar för en god samverkan med hemmet. 

Vad sker under introduktionsperioden?

Varje barn ska känna att förskolan är till för dem, en plats dit de vill komma. De erbjuds en tydlig, tilltalande, tillgänglig och tillåtande miljö där utforskande, nyfikenhet, lek och lärande står i centrum. Samtidigt blir barnen en del av en gemenskap, de lär känna sin personal och de andra barnen i barngruppen. 

Planeringen används för att koppla lärloggar med observationer och dokumentationer vi samlar på oss under introduktionsperioden. Dessa använder vi sedan när vi går vidare och formulerar vår projektfråga i nästa planering.

Under introduktionsperioden iscensätter vi undervisningssituationer, där vi observerar barnens intressen samt hur de interagerar med aktiviteterna som erbjuds. Här introducerar vi samtidigt miljö och material, ute och inne. 

I samband med introduktionsperioden erbjuds vårdnadshavare möten och information kring förskolans utbildning.

 

Hur ska utbildningen genomföras? (svara på frågorna)

Hur organiserar vi för en utbildning som är tydlig, tilltalande, tillgänglig, och tillåtande för alla barnen?

Miljön ska vara överskådlig, där allt material har sina bestämda platser, det ska finnas bilder på materialet, så barnen vet var sakerna ska stå. Materialet ska finnas på barnens nivå. Barnen ska känna ansvar och plockar undan efter sig.

Vi har olika undervisningsområden: Språk, naturvetenskap, skapande, hälsa - rörelse och ikt. Matematik ingår i alla undervisningsområden. Barnen delas in i fyra mindre grupper, för att de ska få undervisning i en lugn miljö, där alla blir sedda och lyssnade på. Pedagogerna undervisar och ansvarar för ett ämne.

Hur förbereder vi oss för att arbeta utifrån en tydliggörande pedagogik?

Vi arbetar efter de olika undervisningsområden, där barnen har egna scheman med bilder på vad som ska hända under dagen.

Hur förbereder vi våra lärmiljöer utifrån att barnen nyfiket och lekfullt får bekanta sig med läroplanens ämnesområden?

Vi observerar barnen och ser vad de är intresserade av. Barnen får vara med och ta del av iordningställandet av miljön. 

Vi iordningställer miljön efter våra undervisningsområden.

Hur förbereder vi våra lärmiljöer utifrån att barnen nyfiket och lekfullt får bekanta sig med våra uppmärksammade utvecklingsområden från omeps skattning? Beskriv vilka/vilken dimension ni kommer ha mest fokus på.

Vi förbereder vår miljö efter våra olika undervisningsområden, men med focus på barnens intressen. När det gäller omeps skattning, kommer vi att arbeta med : ett ekonomiskt hållbart förhållningssätt i vardagen, gällande konsumtion, pengar/sparande, 

återanvändning och källsortering, sambruk, dela och omfördela material och resurser.

Hur organiserar vi verksamheten för att lära känna varje barn, vad de har för tidigare erfarenheter och intressen?

Vi leker många gruppstärkande lekar, berättar - ställer frågor, lyssnar till barnen, närvarande pedagoger som alltid finns vid sidan av barnen.

Hur förbereder vi oss för att ge varje barn en möjlighet att känna trygghet och samhörighet tillsammans med andra, både barn och pedagoger?

Vi leker gruppstärkande lekar, samtalar och lyssnar till alla barnen, alla pedagoger är tillgängliga och finns som stöd för alla barnen.

Hur skapar ni ett förtroendefullt samarbete med vårdnadshavarna samt informerar om mål och innehåll i utbildningen? 

Berätta om utbildningen i,  lärloggar, nyhetsinlägg, barnens scheman,  föräldramöten och i utvecklingssamtalen.

 

Information om lärloggar

Lärloggar och Planeringar utgör underlag för vidare undervisning och utvecklingssamtal.

Pedagoger lägger in ett urval av samlad dokumentation i lärlogg för grupp.

En lärlogg visar på en pedagogisk aktivitet, planerad eller spontan, där syftet är att synliggöra barns lärande.

När en lärlogg för grupp publiceras blir den synlig i Skolplattformen för vårdnadshavare.

Utifrån gruppens gemensamma lärloggar skapar pedagogerna individuella lärloggar 1-2 ggr/år som endast är synliga för det enskilda barnets vårdnadshavare.

I de individuella lärloggarna är fokus riktat på barnets förändrande kunnande, lärande och utveckling. 

 


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen

vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback