Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Biologi

·

Årskurs:

4 - 6

Koll på NO - Skogen

Långsjöskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Vi ska i några veckor jobba med Sveriges skog. Du kommer få lära dig om olika träd, växter & bär som växer i skogen. Du kommer även få lära dig om olika djur som lever i skogen och om deras olika roller.

Syfte

När du är färdig med kapitlet om skogen ska du kunna:

 • vad som menas med lövskog, barrskog & blandskog
 • berätta om hur löv & döda djur bryts ner
 • känna till namnen på några träd, bär & svampar
 • ge exempel på näringskedjor i skogen
 • känna till några rovdjur & bytesdjur
 • veta vad människan använder skogen till
 • förklara vad som menas med allemansrätten

Arbetsområde och arbetssätt

Vi kommer att utgå från boken koll på NO 4 

Vi kommer att läsa, se på film, arbeta med olika uppgifter och ha olika diskussioner om skogen.


Mål för dig som elev. Du ska kunna:

 • veta vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog

 • kunna berätta hur löv och döda djur bryts ner

 • känna till namnet på några träd, bär och svampar

 • kunna ge exempel på näringskedjor i skogen

 • veta vad människan använder skogen till

 • veta vad allemansrätten innebär för dig

 • veta vad ett bytesdjur och ett rovdjur är

 

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Förklara och beskriva 
 • Söka och använda information
 • Hur du kan undersöka
 • Att samtala om berörda ämnen.

Du kommer att få visa dina förmågor under arbetets gång, både i skriftlig och muntlig form.  

 


Läroplanskopplingar

kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen,

förmåga att använda biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa, och

förmåga att genomföra systematiska undersökningar i biologi.

Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem. Fotosyntes och cellandning.

Hur djur, växter och svampar kan identifieras och grupperas på ett systematiskt sätt, samt namn på några vanligt förekommande arter.

Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.

Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.

Några upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Kritisk granskning och användning av information som rör biologi.

Eleven visar grundläggande kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller. Med viss användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver eleven enkla biologiska samband i naturen och människokroppen.

Eleven använder information som rör biologi för att med viss naturvetenskaplig underbyggnad föra resonemang i frågor som rör miljö och hälsa.

Eleven söker svar på frågor genom att utföra systematiska undersökningar på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven värderar resultaten och beskriver på ett enkelt sätt undersökningarna.

Matriser i planeringen
Koll på NO - Skogen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback