Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Reviderad Utbildningsplan 2022 Årsta 3 Förskolor Oxenstiernan Magenta

140271 Förskolan Oxenstierna, Stockholm Enskede-Årsta-Vantör · Senast uppdaterad: 19 september 2023

Den reviderade utbildningsplanen beskriver hur arbetslaget fortsatt organiserar utbildningen, planerar avdelningens undervisning och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer vidareutvecklas.

 

Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

Arbetet i PoB:en blir en central del av arbetslagets, förskolans och stadsdelsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Följande moment är gemensamma för alla förskolor:

·       Introduktionsplan (juni-september) 

·       Utbildningsplan (oktober-december)

  •        Uppföljning och analys (december)

·       Reviderad utbildningsplan (januari-maj)

  •  Analys och utvärdering (maj)

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Utbildningsplan för avdelning Magenta på förskolan Oxenstiernan i Årsta 3 förskolor

 

Organisation och struktur:
Vi jobbar så mycket som möjligt med mindre undervisnings- och läsgrupper. Under hösten blandar vi smågrupperna åldersmässigt för att möjliggöra ett slags mentorskap för de äldre barnen, då vår erfarenhet visar att de yngre lär sig bra av de äldre barnen som också får tillfälle att repetera sina egna kunskaper. Under vårterminen organiserar vi undervisningsgrupperna mer efter ålder, inte minst för att ge de blivande skolbarnen en extra skjuts inför den stundande skolstarten.

 

Utbildning och undervisning:
Vi erbjuder en god balans mellan mål- och processfokuserad undervisning, rikt pedagogiskt material, friare sociala stunder och utflykter till skog och parker. Våra målskrivningar ligger till grund för hur vi planerar och genomför undervisningen och vi följer barnen i läroprocesserna och dokumenterar våra reflektioner både gemensamt och enskilt. Varje dag under hela läsåret delar vi barngruppen i två mindre läsgrupper för att möjliggöra högt barndeltagande och ett gott samtalsklimat.

 

Pedagogiska undervisningsmiljöer:
Beskriv kortfattat hur ni upprätthåller och vidareutvecklar de pedagogiska undervisningsmiljöerna utifrån pågående processer tillsammans med barnen.

Våra miljöer innefattar inomhusmiljön på avdelningen, vår gård och våra närområden. Vi följer barngruppens läroprocesser i dessa tre områden och kan på så vis nå och motivera alla barns lust och nyfikenhet. Inomhusmiljön är flexibel och kan anpassas storleksmässigt och vi kan rotera material efter barnens intressen och utbildningens fokus. Vi tror på högt barninflytande och på att ha ett rikt och varierat pedagogiskt material och det är avgörande att vi pedagoger jobbar nära barngruppen för att kunna vägleda barnen socialt och vara medutforskande i deras kreativitet/lek/skapande/lärande. 

 

Hållbar och likvärdig förskola

I vår uppföljning och analys har vi reflekterat kring hur våra aktiva åtgärder bidragit till en tillgänglig utbildning och möjligheter skapats för att alla barn ska kunna lyckas och bli sitt bästa jag. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer.

Under året fortsätter vi med vårt gemensamma projekt "Hälsa och välbefinnande" som stödjer programmet Hållbar förskola.

I undervisningen ges barnen möjlighet att utveckla sina kunskaper om hur olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling genom de tre dimensionerna (ekonomisk, ekologisk och social).

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. 

Utifrån Enskede- Årsta- Vantörs medverkan i forsknings och utvecklingsprogrammet Hållbar förskola har vi valt fokusområden under läsåret 22/23.
1. Samtliga förskolor har en återbrukstavla där vårdnadshavare kan byta material med varandra som ett sätt att minska nyproduktion       och därmed klimatpåverkan.
2. Varje förskola har sambruk dvs ett gemensamt utrymme med förbrukningsmaterial. Samt återvinningsplatser på varje avdelning.
3. Vid fyra tillfällen per läsår mäter kocken tillsammans med barn och pedagoger matsvinn.

Under läsåret kommer vi att ha ett fördjupat fokus kring följande mål ur Läroplanen för Förskolan ( LpFö 18)

Normer och värden

Mål 1
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...
förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.


Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

* samtala, kompromissa, lyssna in andra när svåra situationer uppstår.

* genom noga utvald barnlitteratur förstå och fördjupa sig i aktuella dilemman och livsfrågor


Målet når vi genom att..
 

* vi befinner oss nära barnen för att kunna fånga upp dilemman och ge barnen bästa möjliga vägledning och feedback. 

* vi samtalar mycket med barnen både spontant och exempelvis i relation till böcker vi läser som engagerar barnen. 

* vi organiserar undervisningen i mindre grupper så att alla barn ska känna sig trygga och komma till tals. Oavsett innehåll bedrivs undervisningen i demokratisk form - det finns alltid en mellanmänsklig och etisk dimension i grupprocesser. 

 

Omsorg, utveckling och lärande

Mål 2
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att...

fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.

 


Målkriterier

utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

* i mötet med våra miljöer, pedagoger och kamrater leka, utforska, skapa och prova - både enskilt och i samarbete med andra. 

* acceptera att, samtala om och kompromissa ikring att vi alla är olika och att vi inte alltid tycker och vill samma sak. 

* formulera, följa och upprätthålla gemensamma regler på avdelningen. 

 

Målet når vi genom att

* vi erbjuder inbjudande miljöer med varierat material som lockar till lek, skapande och utforskande. Vi pedagoger finns på plats nära barnen för samtal och vägledning i både barnens enskilda utveckling och i grupprocesserna. 

* vi pedagoger lägger stor vikt på att ge barnen konkreta verktyg att hantera konflikter: i lugn och ro får barnen sätta ord på sina känslor och sin vilja, men de får också träna sig i att lyssna in kamraternas åsikter och känslor och i slutändan träffa en lämplig kompromiss. 

* barnen deltar i återkommande samtal och diskussioner om gemensamma avdelningsregler som handlar om hur vi ska behandla både miljön, material och varandra. 

 

 

Mål 3
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...
fantasi och föreställningsförmåga

 


Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

leka, utforska, skapa, uppfinna, måla, dansa, dramatisera, fabulera, förklara, etc. 

 


Målet når vi genom att

* vi tillhandahåller ett rikt och varierat pedagogiskt material som inte är allt för "färdigt" - det ska uppmuntra barnen till att själva utforma och skapa i leken. 

* barnen ges tid och utrymme för lek och skapande och pedagogerna hjälper barnen att hitta bra förutsättningar för det. 

* vi roterar material och introducerar nya material för barngruppen - vi uppmuntrar barnen att våga prova nya saker. det finns inget rätt och fel i lek och skapande! 

* vi läser varje dag och samtalar mycket om det vi läser och barnen ges tillfällen att återberätta sagor och även skapa egna berättelser. Språket är en nyckel till fantasins dörr. 

Barns delaktighet och inflytande

Mål 4
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin...
förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.

 


Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

* med stöd av pedagog reflektera över sina handlingar och dess konsekvenser

* ta plats i gruppen och på avdelningen - göra sin röst hörd och utöva inflytande och på så vis också växa i sitt ansvarstagande för vår gemensamma miljö. 

 


Målet når vi genom att

* vi jobbar med positiv förstärkning och berömmer goda handlingar och vägleder och hjälper barnen när handlingar får negativa konsekvenser. 

* vi är lyhörda för barnens intressen och behov och utformar våra miljöer med dessa som ledstjärna. Utifrån det samtalar vi med barnen om hur miljöerna behöver skötas - vi behöver ta hand om, hushålla med och vara rädda om vårt material. Vi tror att högt barninflytande bäddar för högt ansvarstagande.

 

 

 

 

Arbetslagets Uppföljning och Analys varje vecka:

1. Bedöm hur arbetet fortskrider mot målen.

2. Reflektion över ert resultat, varför?

3. Behov av förändringar i arbetssätt/ metoder/ lärmiljöer. Varför och på vilket sätt?

4. Beskriv hur ni har inkluderat värdegrundsarbetet i utbildningen.

5. Hur går vi vidare nästa vecka utifrån uppsatta mål?

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Lärlogg för barngruppen

I lärloggar kommer du som vårdnadshavare med barn i förskolan kunna ta del av barngruppens undervisning och aktiviteter. När dessa publiceras får du en notis i skolplattformen.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Individuell lärlogg

I samband med uppföljnings- och utvecklingssamtal får du som vårdnadshavare ta del av och samtala kring dokumentation över ditt barns utveckling, lärande och förändrade kunnande i förhållande till förskolans utbildning.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback