Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 4

Matematik

Skogsgläntan förskola, Eslöv · Senast uppdaterad: 5 september 2022

Vi arbetar aktivt med matematik under hela barnens vistelse på förskolan. För de mindre barnen läggs grunden i deras matematiska tänkande för framtiden.

Pragmatiskt informerat undervisningsupplägg
Vi kommer att utgå från den pragmatiska undervisningsteorin när vi jobbar med matematik.Undervisning i pragmatiskt perspektiv inriktar sig på barns meningsskapande och fokuserar på de didaktiska frågorna vad, hur och varför: det vill säga frågor om vilket undervisningsinnehåll och vilka undervisningssätt som barnen möter på förskola; varför de möter just detta innehåll och dessa undervisningssätt och de förutsättningar som ger meningsskapande.

 

Bakgrund och Syfte:

 

Syftet är att främja barnens matematiska utveckling samt få en förståelse för matematiska begrepp och symboler.

 

Utifrån observationer har barnen visat ett fortsatt intresse för att räkna från föregående termin och att prata om att dela och hel och halv. De har även visat ett intresse för prepositioner såsom mittemot och bredvid. 

 

 

Mål:

 

Vi vill skapa möjligheter för barnen att utveckla och stärka den matematiska kunskapen
samt utveckla barnens matematiska medvetenhet.

Vi vill utveckla vidare progressionen kring matematiska begrepp.

Vi vill stärka barnens matematiska begreppsuppfattning.

 

Aktivitet och Metod/Teori: 

Hur?

 • Öppna frågor
 • Pedagogisk dialog
 • Matematiska samtal
 • Högläsning
 • Drama
 • Utbildningsmiljöer
 • Skapande
 • Digitalisering
 • Berättande
 • Härvarande och närvarande pedagoger
 • Lekar
 • Sång

Vi kommer att jobba systematiskt med matematik i vår vardagliga miljö. Vi kommer att ha en veckans räknare som räknar barnen varje vecka vid samlingen. Vi kommer att sätta ord på det som barnen gör och ser, så som kvadrat och triangel. 

Vi kommer att jobba med att dela frukten tillsammans med barnen och prata om hel, halv och fjärdedelar. 

Vi kommer att jobba med prepositioner vid samlingarna och använda begreppen; bredvid, framför, bakom. 

När, var, vem?

Den styrda undervisningen kommer att ske oftast på förmiddagen.

Det levande lärandet sker under hela dagen.

 

Rebecka, Lotta och Glenn är med Ekorrarna

Övriga pedagoger på förskolan

 

Undervisningsmiljöerna kommer att variera efter aktiviteter

 

Teori/forskning/beprövad erfarenhet

Lekresponsiv undervisning

Samspelsteori

Scaffoling

Moduler från Läslyftet

Bornholmsmodellen

Proximala utvecklingszonen (Vygotskij)

Ann S. Pihlgren

Niklas Pramling

Linda Linder

Erika Kyrk Seger

Margareta Öhman

 

 

Dokumentation

Vi kommer att dokumentera genom:

 • observationer
 • film
 • foto
 • skrift
 • lärloggar

Hela arbetslaget ska dokumentera

 

 

 


Läroplanskopplingar

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback