Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

LANLAN01

Lantbruksdjur 1 NY

Stiernhööksgymnasiet i Rättvik, Rättvik · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Vi har en av världens bäst utformade djurskyddslagar i Sverige, därtill ett högt tekniskt utvecklat lantbruk, båda bygger på väl vetenskapligt belagda grunder. Djurprodukter och andra livsmedelsprodukter från Sverige håller , utan att skryta, en av den bästa kvalité vi kan få oss till livs. Vi har inte många lantbrukare kvar, men de som finns är professionella. Vem vet, kanske någon av er i klassen är en av de duktiga lantbrukarna i framtiden. Kursen Lantbruksdjur 1 är en kurs på 100p, det är en grundläggande kurs inom lantbrukets djurhållning. Lektionstiden ligger på ca 75 timmar resterande tid är APL (Arbetsplatsförlagt lärande) förlagt i ladugården i form av rutinpass. Ämnet lantbruksdjur behandlar skötsel av olika djur inom lantbruket samt användning av djurstallars tekniska utrustning. Det behandlar också lantbruksdjurs foderbehov, djurmiljö, djurhälsa, djuretik, avel, produktkvalitet och ekonomi. Dessutom behandlas lantbruksdjurs betydelse för landskapsvård och biologisk mångfald.

Innehåll:

Kursen kommer innehålla följande moment:

  • Lantbruksdjur och dess utveckling

  • Foderlära

  • Praktiska arbetsuppgifter i lantbruksmiljö

  • Arbetsmiljö och säkerhet

  • Ergonomi

  • Lagar och bestämmelser 

 

Planering och Genomförande:

Höstterminen: 

Vårterminen: 

Planeringen ligger vecka för vecka i filer i Teams.

Lärande uppgifter finns i Teams

De uppgifter som ligger i Unikum är uppgifter som är slutgiltigt betygsbedömande

 

Bedömning:

Lektionsdelens bedömning, den teoretiska delen, sker med hjälp av arbetsuppgifter av olika slag, inlämningsuppgifter, redovisningar, diskussioner och prov.

Bedömning av den praktiska delen görs genom APL (rutinpass) och praktiska lektionsövningar.  Eleverna ges därmed möjlighet att visa sina praktiska färdigheter och kunskaper.

APL färdigheterna bedöms tillsammans med våra utbildade instruktörer på skolan, dessa vägs senare ihop med de övriga underlagen från lektionernas bedömningar och på så vis fås en slutgiltig betygs bedömning.

 


Läroplanskopplingar

Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet i samband med djurskötsel.

Lagar och andra bestämmelser som rör arbete med lantbruksdjur, till exempel djurskyddslagstiftning, arbetsmiljölagstiftning, miljölagstiftning och livsmedelslagstiftning.

Lantbruksdjurs foderbehov samt foderkvalitet, fodermedel och näringsinnehåll i foder.

Lantbruksdjurs vattenbehov samt vattentillgång och vattenkvalitet.

Olika lantbruksdjur, raser och rasegenskaper.

Lantbruksdjurs miljö, till exempel stallar, beteshagar och rasthagar.

Lantbruksdjurs hälsa och sjukdomar.

Stallturer för tolkning av djurs utseende och beteende.

Arbete med dagliga rutiner i djurstallar samt hantering av lantbruksdjur med hänsyn tagen till god djuretik.

Utfodring och foderhantering.

Mjölkning och skötsel av mjölkanläggningar.

Skötsel av djur vid förlossning samt skötsel av unga och växande djur.

Förebyggande hälsoarbete samt vård av sjuka och skadade djur.

Skötsel, underhåll och daglig tillsyn av stallar, inredning och teknisk utrustning.

Skötsel av beten och rasthagar.

Hantering av produkter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Lantbruksraser, dess egenskaper, utseende och produktion
Betygsmål

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback