Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

5

New What´s up? - åk 5

Skärsta Friskola, Fristående Grundskolor · Senast uppdaterad: 22 augusti 2022

På engelskan kommer vi att arbeta med boken "New What's up 5".

Målet med undervisningen är att ...

Eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågan att använda språkliga strategier för att förstå och att göra sig förstådda när de …

✱ får hjälp av läraren att använda olika strategier före och under läsning/lyssning

✱ arbetar med muntliga övningar till exempel presentationer, diskussioner, intervjuer

✱ producerar egen text.

Eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågan att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används när de …

✱ möter faktatexter som behandlar samhälleliga och kulturella företeelser i olika engelskspråkiga länder

✱ möter dialoger där handlingen utspelar sig i olika delar av världen

✱ kommenterar och jämför det de läser med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang när de …

✱ arbetar med tal- och skrivövningar – i olika situationer, för olika mottagare och av olika skäl/anledningar.

Eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift när de …

✱ arbetar med olika typer av tal- och konversationsövningar.

* Hur ord och fasta språkliga uttryck används i texter i talat språk i olika situationer.

*Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

✱ skriver egen text, till exempel svarar på frågor, konstruerar dialoger och intervjuer samt skriver egna texter.

Eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågan att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter när de …

✱ lyssnar på texter och hörövningar och sedan svarar på frågor om och reflekterar kring innehållet.

✱ läser olika slags texter och bearbetar dessa på olika sätt.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Engelska år 5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback