Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

introduktionsplan 2022 Årsta 2 förskolor avdelning Giraffen

141351 Förskolan Valla, Stockholm Enskede-Årsta-Vantör · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Introduktionsplanen beskriver översiktligt hur arbetslaget planerar att introducera barnen, vilken undervisning och vilka aktiviteter barnen ska få ta del av, hur arbetslaget organiserar utbildningen och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer förbereds. Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

       Introduktionsplan (juni-september)

       Utbildningsplan (oktober-december)

       Uppföljning och analys (december)

       Reviderad utbildningsplan (januari-maj)

       Analys och utvärdering (maj)

 

Förskolans kärnuppdrag 

Utbildningen i Årsta 2 utgår från Läroplan för förskolan (Lpfö18), Skollagen och Barnkonventionen och ska medvetet främja leken för att utveckla och utmana det lustfyllda lärandet.

I enheten Årsta 2 ska förskolornas verksamhet hålla en likvärdig och hög kvalitet och lägga en grund för barnens identitetsutveckling och livslånga lärande. Förskollärare och barnskötare ska erbjuda barnen en trygg, utvecklande och lärorik miljö utifrån barnens olika förutsättningar och behov. Undervisning och omsorg ska bilda en helhet där varje barn får möjlighet att vara sitt bästa jag, varje dag.

Samverkan mellan förskola och hem ska vara god så att enhetens vårdnadshavare kan känna sig trygga att lämna sina barn när de studerar, arbetar, är arbetssökande eller föräldralediga med yngre barn.

 

Barnens sommaruppgift 2022

Årets uppgift Barnen utforskar Årsta har till syfte dels att stärka barnens band till olika platser i sitt eget närområde men också att medvetandegöra oss vuxna på vilka platser som barnen är nyfikna på. Vi vill se barnen som självklara och synliga medborgare i närområdet/Årsta.

Tag med en bild från närområdet som väcker barnets förundran och nyfikenhet.

Maila denna till: therese.rogvall@edu.stockholm.se

 

Introduktionsplan för avdelningen Giraffen på förskolan Valla i Förskolor Årsta 2

 

På avdelningen Giraffen börjar nio nya kompisar under senare del av augusti. Då är vår barngrupp om totalt 20 barn komplett. De första åtta veckorna av det nya läsåret kommer genomsyras av introduktion till förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer, introduktion av rutiner samt introduktion av varandra i gruppen, såväl för de gamla barnen som de nya. På avdelningen arbetar vi med kompisrelationer genom att uppmärksamma barnen på varandras intressen, färdigheter och kunskaper. Utifrån våra kompisböcker och ”ok med dig material” kommer vi i början av läsåret lägga extra fokus på detta, då det är viktigt att implementera det i verksamheten under introduktionsperioden. Vi kommer även göra barnen delaktiga i vad vi ska ha för ”regler” på Giraffen utifrån barnkonventionen och ovannämnda böcker. Vi hjälper barnen att skapa nya kompisrelationer genom att dela in dem i mindre grupper under dagen där de ges möjlighet att få upptäcka varandra i meningsfulla sammanhang. Vår undervisningsmiljö på avdelningen är utformad så att barnen själva kan ta initiativ till aktiviteter och bjuda in varandra till lek eller samspel. Allt material är tydligt, tillgängligt och tilltalande och introduceras i mindre grupper för barnen så att de får en förståelse för avdelningens mötesplatser. Varje dag dukar en pedagog upp avdelningens miljöer på förmiddagen så att barnen möts av spännande stationer varje dag.

De första åtta veckorna kommer barnen att mötas av grundläggande pedagogiska mötesplatser utifrån läroplanens kunskapsmål som:

 

·      Ateljéverksamhet i olika form av estetiska uttrycksformer med olika material och tekniker.

 

·       Bygg och konstruktion, där vi bygger med avdelningens ostrukturerade byggmaterial och utbyter tidigare erfarenheter.

 

·        I utomhusmiljön möter barnen en förlängning utav olika pedagogiska miljöer som finns inomhus såsom bygg och konstruktion, språk och kommunikation och skapande aktiviteter.

Under introduktionsperioden skall barnen få gå på så kallade kompispromenader, där de får visa varandra vart de bor. Efteråt så är tanken att de får gå in i ateljén och måla/rita sitt hus och när de är i byggrummet så får de bygga sitt hus utifrån vårt material som vi har där. Syftet med detta miniprojekt är som introduktion till sommaruppgiften. Detta ger även barnen introduktion till den pedagogiska miljön såväl som att väcka nyfikenhet för berättande.


 Under introduktionsperioden så arbetar all personal på Giraffen aktivt med att observera risker för diskriminering och kränkande behandling i vår verksamhet. Vi gör detta genom att observera barngruppen, våra rutinsituationer samt avdelningens pedagogiska undervisningsmiljöer för att upptäcka riskområden och förebygga att diskriminering eller kränkande behandling förekommer. Detta presenteras senare under året i vår gemensamma plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Efter introduktionsveckorna kommer barnen att få påbörja arbetat med sina sommaruppgift. På samlingen som vi har i två mindre grupper varje dag kommer barnen en efter en att få presentera sin sommaruppgift för varandra tillsammans med pedagogerna. Vi kommer att arbeta med en bok eller titel i veckan där vi fördjupar arbetet med berättelsen som barnen har valt. Barnen kommer att inkluderas i valet av hur vi utforskar och bearbetar böckerna. Det kan exempelvis vara dramatisering, skapande utav olika slag eller återberättande. För att uppmuntra barnen att börja reflektera över berättelsernas innehåll kommer vi även utforska och bearbeta genom samtal. Detta anpassar vi efter barnens intressen.  Barnens sommaruppgifter kommer sedan att presenteras på olika sätt och tillgängliggöras för alla barnen genom exempelvis genom dramatisering, berättelse utifrån vad barnet tycker är viktigt samt att visa sin plats i närmiljön genom att få gå i en mindre grupp till den.

                                                                                                                                                                               Lärlogg för barngruppen

I lärloggar kommer du som är vårdnadshavare med barn i förskolan kunna ta del av barngruppens undervisning och aktiviteter. När dessa publiceras får du en notis i skolplattformen.

Individuell lärlogg

Inför uppföljnings- och utvecklingssamtal planerar och dokumenterar förskolan undervisningstillfällen och aktiviteter där ditt barn medverkar att ha som underlag vid samtalet. 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback