Skolbanken Logo
Skolbanken

NORRGÅRDEN - Social förmåga

Norrgården, Arboga · Senast uppdaterad: 24 augusti 2022

Prioriterat mål inom området normer och värden: "Förskolan ska stärka barnens sociala förmåga. Alla barn ska ges möjlighet att känna tillhörighet i en grupp - socialt, pedagogiskt och fysiskt." (LPFÖ 18). Norrgårdens vision: En förskola med sikte på livet ”Vi är en förskola med ett aktivt miljöarbete, både vid inköp samt i undervisning och fostran. Vi arbetar för ett hållbart samhälle, en gemensamhetskänsla som sträcker sig utanför förskolan samt en stärkt självbild. En god fysisk och psykisk hälsa bidrar till att vi mår bättre, är gladare och utvecklar ett stärkt fortsatt lärande.”

Var är vi? 

Beskriv nuläget
Trygghet är en grundförutsättning för vår verksamhet. När barnen känner trygghet skapas förutsättningar för utveckling, lek och lärande hos barnen. Utifrån förra årets kvalitetsrapport synliggjordes styrkan i att behålla teamen i den mån det gick under större delen av dagen som en framgångsfaktor. Detta skapade trygghet för både barn och personal. Tydliga gemensamma regler samt närvarande pedagoger var framgångsfaktorer för att stärka, stötta och vägleda barnen kring socialt samspel. Barninventeringar samt kartläggningar från barnhälsoteamet visar på att vi behöver fortsätta att arbeta aktivt med att stödja barns sociala förmågor.

Vilka utvecklingsområden visar förra årets kvalitetsrapport?
De utvecklingsområden som finns är att barnen hade svårt att visa empati mot varandra samt att hantera och reda ut konflikter utan att vara fysiska mot varandra hos de äldsta barnen. Utvecklingen blir därför att arbeta mer med värdegrunden om hur vi är mot varandra. Vi vill få barnen att använda samma empatiska förmåga mot sina kompisar som de har mot djur och natur. 

 

Vilka intressen finns i barngruppen?
Fylls i av respektive team

 

Vart ska vi?

Vi vill att barnen ska utveckla sina erfarenheter/förmågor i: 

 •       att uttrycka och sätta ord på sina tankar, känslor och åsikter.
 •           att söka kontakt och leka med andra barn.
 •       att ta hänsyn till varandra och bjuda in varandra till lek.
 • att känna trygghet i sin barngrupp samt på förskolan.
 • att skapa goda relationer med andra barn och vuxna.

 

 

Hur gör vi?

Hur kopplar vi aktiviteterna till vår vision och de prioriterade målområdena? 

Den planerade undervisningen planeras utifrån vår vision: "En förskola med sikte på livet", årshjulet för systematiskt kvalitetsarbete  samt Grön Flagg-temat Global samverkan, där vi valt ut värdeorden Gemenskap och Barnkonventionen. Detta kommer att kopplas samman med läroplanens temaområden.

 

Vilka verktyg/metoder ska vi använda?

 • Materialet om Kanin & Igelkott (kompisböckerna)
 • Stopp min kropp
 • Aktivitetskorten "samspel och empati i förskolan".
 • TAKK/Bildstöd
 • ICDP:s förhållningssätt
 • Grön Flagg-målet: Gemenskap och Barnkonventionen
 • Processväggen

Hur ska vi organisera oss?

 • Organiserade mindre barngrupper större delen av dagen (team), vid både planerad och spontan undervisning samt samarbete/tvärgrupper med samverkansteam

Aktiviteter: 

 • Samarbetslekar.
 • Lekgrupper.
 • Vi använder oss av kompisböckerna och barnkonventionsmaterialet från Kanin och Igelkott.
 • Vi pedagoger är närvarande, stöttar samt handleder barnen i sociala sammanhang.
 • Vi pedagoger arbetar efter ICDP´s förhållningssätt och tänker på att lyfta det positiva samspelet.
 • Demokratiska arbetssätt för att möjliggöra barns inflytande och delaktighet.
 • Vi utvecklar processväggen för att skapa möjligheter för samtal mellan barn och pedagoger.
 •  

Arbetslaget skriver veckoreflektioner kopplade till lärloggarna utifrån hur aktiviteterna har gått. Länk till reflektionsfrågor finns i snabblisten. 

Arbetslaget skriver månadsreflektioner kopplade till planeringen utfifrån mål och planerade aktiviteter, vilket resultat ser vi. Länk till reflektionsfrågor finns i snabblisten.  

Arbetslaget skriver analys i november och april. Länk till analysfrågor finns i snabblisten. 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback