Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Bollen HT2022_Projektplanering1_Introduktionsplanering_Farsta_förskolor

181201 Förskolan Kolonnetten, Stockholm Farsta · Senast uppdaterad: 23 augusti 2023

Det här är den första planeringen i Farstas kommunala förskolors systematiska kvalitetsarbete. Totalt har vi tre planeringar varav Introduktionsplaneringen är den första och sträcker sig fram till oktober då projektbeskrivningen skrivs. Planeringen används som en riktning för utbildningen och undervisningen samt för att koppla de observationer och dokumentationer som görs under introduktionsperioden.

Introduktionsperiod

Syfte med förskolans introduktion

Under introduktionsperioden ska vi lära känna varje barn, se vad de har för tidigare erfarenheter och intressen för att identifiera ett nuläge. Vi utmanar barnen i sitt lärande, deras intressen och erfarenheter tas tillvara. Samtidigt ska förskolan ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den. Förskolan ger varje barn en möjlighet att känna samhörighet i gruppen, de utvecklar en förmåga att lyssna och reflektera tillsammans med andra, både barn och pedagoger. Genom en tydlig information och kommunikation om mål och innehåll i utbildningen skapas förutsättningar för en god samverkan med hemmet. 

Vad sker under introduktionsperioden?

Varje barn ska känna att förskolan är till för dem, en plats dit de vill komma. De erbjuds en tydlig, tilltalande, tillgänglig och tillåtande miljö där utforskande, nyfikenhet, lek och lärande står i centrum. Samtidigt blir barnen en del av en gemenskap, de lär känna sin personal och de andra barnen i barngruppen. 

Planeringen används för att koppla lärloggar med observationer och dokumentationer vi samlar på oss under introduktionsperioden. Dessa använder vi sedan när vi går vidare och formulerar vår projektfråga i nästa planering.

Under introduktionsperioden iscensätter vi undervisningssituationer, där vi observerar barnens intressen samt hur de interagerar med aktiviteterna som erbjuds. Här introducerar vi samtidigt miljö och material, ute och inne. 

I samband med introduktionsperioden erbjuds vårdnadshavare möten och information kring förskolans utbildning.

 

Hur ska utbildningen genomföras?

Under introduktionsperioden fokuserar vi på att i lugn och ro bygga relationer i vår nya gruppkonstellation, barn - barn och barn- pedagoger.

För att barnen ska  ges möjlighet att känna trygghet och samhörighet tillsammans med andra, både barn och pedagoger, är vi pedagoger närvarande i leken tillsammans med barnen, på golvet, vid borden, i sandlådan och så vidare. Samtidigt som barnen blir trygga i verksamheten lär vi känna varje barn, vad de har för tidigare erfarenheter, intressen och behov.

Vi kommer detta läsår att arbeta med hållbar utveckling och ha fokus på "Social och kulturell dimension av hållbarhet". Vi strävar efter en förskolekultur för hållbarhet. Vi strävar efter att  ordval och samtal,  böcker, lekar och aktiviteter, rutiner,  traditioner och så vidare ska vara jämställt oavsett kön, familjekonstellation, religion, kultur, modersmål med mera. 

Avdelningen är möblerad med tydliga mötesplatser, som bildar "rum i rummet", till exempel ett hörn med konstruktionsmaterial, ett hörn med rolleksmaterial, ett hörn med böcker och så vidare. På så vis skapas möjlighet för barnen att leka och utforska i lugn och ro i mindre grupper i dessa "rum i rummen". Detta gör också att den pedagogiska miljön blir tydlig för barnen. Det är naturligtvis tillåtet att material från de olika hörnorna ibland lånas från ett "rum" till ett annat om det gynnar barnens lek och lärande. Kanske vill dockorna också vara med och läsa bok i bokhörnan till exempel. Avdelningens miljö är föränderlig utifrån barnens behov och intressen. 

Materialet är sorterat och kategoriserat utefter dessa olika hörnor och står tillgängligt för barnen, så att de själv kan välja vad de vill göra. Materialet står i uppmärkta hyllor eller är sorterat i genomskinliga lådor så att barnen kan se det. Var materialet ska stå är tydligt då hyllorna är märkta med bilder. Var sak har sin plats. Varje dag sorterar vi pedagoger tillsammans med barnen det vi lekt med och då ställs varje sak tillbaka på sin plats. 

 

        

 

Vi vill skapa ett förtroendefullt samarbete med er vårdnadshavare. Vi välkomnar varje barn på vid lämning på morgonen och vinkar hej då vid hämtningen på eftermiddagen. Det blir en kort personlig stund med varje barn och er vårdnadshavare. Ni kan delge förskolan information, till exempel om något speciellt hänt på morgonen som vi pedagoger behöver veta för att kunna tillgodose barnets dagsform. På eftermiddagen berättar vi pedagoger, tillsammans med ert barn om hur dagen har varit. På så sätt kan barnet också berätta om sin dag på sitt sätt, antingen med ord, ljud och gester. Om ni behöver nå oss under dagen finns vi naturligtvis tillgängliga på telefon. Kan vi inte svara när ni ringer, så lämna ett meddelande, så ringer vi upp. Vi välkomnar alltid vårdnadshavarnas frågor, tankar och funderingar angående verksamheten. 

 Vi kommer att informera er vårdnadshavare ytterligare om mål och innehåll i utbildningen på skolplattformen genom lärloggarna  och nyhetsinlägg. Vi kommer även att ha ett verksamhetsforum (föräldramöte) fysiskt eller digitalt. 

 

 

Information om lärloggar

Lärloggar och Planeringar utgör underlag för vidare undervisning och utvecklingssamtal.

Pedagoger lägger in ett urval av samlad dokumentation i lärlogg för grupp.

En lärlogg visar på en pedagogisk aktivitet, planerad eller spontan, där syftet är att synliggöra barns lärande.

När en lärlogg för grupp publiceras blir den synlig i Skolplattformen för vårdnadshavare.

Utifrån gruppens gemensamma lärloggar skapar pedagogerna individuella lärloggar 1-2 ggr/år som endast är synliga för det enskilda barnets vårdnadshavare.

I de individuella lärloggarna är fokus riktat på barnets förändrande kunnande, lärande och utveckling. 

 

 


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen

vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback