Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Pingvinens introduktionsplan 2022

213021 Förskolan Sylvester, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 24 augusti 2022

Introduktionsplanen beskriver översiktligt hur arbetslaget planerar att introducera barnen, vilken undervisning och vilka aktiviteter barnen ska få ta del av, hur arbetslaget organiserar utbildningen och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer förbereds. Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

Introduktionsplan 2022 för avdelning Pingvinen på förskolan Sylvester

Pingvinen har totalt fått 11 nya barn på avdelningen och har 9 ”gamla” barn kvar från föregående termin. Under höstterminens första veckor kommer vi ha stort fokus på introduktion av gruppen, Pingvinens undervisningsmiljöer och våra rutiner. På Pingvinen tänker vi de gamla barnen som kulturbärare av pingvinandan och arbetar med att låta dem visa, ta hand om och lära de nya barnen hur vi gör på Pingvinen. Vi tar med dem i arbetet med att välkomna in de nya kompisarna och skapa en vi-känsla. 

Under introduktionsperioden kommer vi arbeta med att vi och barnen skapar relationer till varandra genom att både göra aktiviteter i helgrupp och i mindre gruppkonstellationer varje dag. På pingvinen har vi en aktivitetstavla som vi använder oss utav dagligen och där ser barnen vilka rum och aktiviteter som erbjuds. Genom tavlan kan vi pedagoger tydligt presentera för barnen vilka som ska få mötas och i vilken undervisningsmiljö. Vi dukar fram olika material och introducerar dem för barnen. Vår miljö är utformad så att barnen ska kunna vara självständiga och plocka fram det de behöver. Alla saker finns inte i barnens höjd men finns väl synligt på hyllor och de kan be om hjälp/peka för att ta ner. Vi arbetar med ett tydligt hållbarhetstänk där vi är måna om vårt material och vårdar det vi har och att man alltid ställer tillbaka det man har använt.

På den dagliga samlingen, under introduktionsperioden, samlar vi hela gruppen en kort stund. Detta för att uppmärksamma alla som är på plats men även de som eventuellt saknas. Under samlingen vill vi skapa en gemenskap och glädje genom att sjunga och rim och ramsa tillsammans. 

Vi har tydliga och genomtänkta rutiner för att skapa en kontinuitet och trygghet över hela dagen. Vi pedagoger finns med i alla rutiner och övergångar. Detta för att skapa trygghet och förebygga risker för diskriminering eller kränkande behandling. I det förebyggande arbetet kommer vi tillsammans med barnen arbeta med hur vi är med och mot varandra där vi tränar på att beskriva olika känslor som uppstår i olika situationer. Tillsammans samtalar vi om hur man är en kompis och vad som kan vara en fin kompishandling.

 Vi har valt att ha fasta platser vid både samling och måltider detta för att alla alltid ska veta att det finns en tydlig plats för dem. Vi har även valt att ha fasta gå-kompisar där vi i största möjliga mån arbetar med att en ”gammal” pingvin går med en ny pingvin. För att detta arbeta ska fungera väl är vi ständigt lyhörda för hur det fungerar och hur barnen känner och ändrar vid behov.

När vi har lärt känna barnen och gruppen kommer vi att forma tre projektgrupper som barnen kommer arbeta i, i vårt kommande projekt.

Varje dag har vi organiserade lässtunder som inrymmer högläsning i minst 20 minuter. Barnen är indelade i två läsgrupper där ena gruppen med äldsta barnen läser längre böcker med lite färre bilder och den andra gruppen läser bilderböcker.  

Under introduktionsperioden kommer vi att introducera de fyra böckerna som vi kommer att fördjupa oss i, i projektet längre fram. Vi kommer att ha boksamtal kring dessa böcker för att lyssna in barnens tankar och reaktioner från böckerna och utifrån det planera uppstarten och första tiden i projektet. Boksamtalen kommer till len början bygga på öppna ”Jag undrar” frågor som tex Jag undrar var det något särskilt du gillade i boken? Jag undrar var det något du tyckte var konstigt, eller inte förstod? Längre in på terminen kommer boksamtalen att utökas med fler specialfrågor som tex handlar om miljöerna i boken eller känslor som förmedlas. Boksamtalen bygger på den brittiske författaren och litteraturpedagogen Aidan Chambers frågemodeller och tankar kring det öppna boksamtalet. (Böcker inom och omkring oss, Aidan Chambers)

 

Vi starta dagen med att vara ute på den stora gården där vi samarbetar med de andra avdelningarna. Under den första tiden kommer vi att nyttja vår stora fantastiska gård som är indelad i fyra delar. På de olika gårdarna kommer barnen att möta olika undervisningsinnehåll såsom regellekar, bygg och konstruktion, sagoberättande och skapande. En dag i veckan har alla avdelningar Sylvestergympa tillsammans där vi på ett lustfyllt sätt rör på oss och tränar både grovmotorik och kondition. När vi är trygga med barnen och barnen är trygga med oss kommer vi att göra utflykter i närområdet. 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback