Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

1

Bokstavsarbete i Ord och äventyr 1

Kvisthamraskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Hej! Den här är arbetsboken i svenska som era barn kommer att arbeta med i skolan under detta läsår. "Ord & Äventyr" är ett läromedel i svenska för årskurs 1-3. Utifrån läseboken "Mysterier på äppelstigen" och genom språk-, läs- samt skrivinlärning arbetar eleverna med uppgifter på olika nivåer i samma arbetsbok.

 

Du ska få lära dig:

 • Forma alla versaler och gemener på rätt sätt
 • Hitta rimpar 
 • Komma på egna rimpar
 • Gemensamt i grupp samt själva skriva kortare berättelser med hjälp av stödord
 • Skriva meningar på rätt sätt t.ex. börja med stor bokstav och sluta med punkt
 • Skriva sammanfattningar
 • Skriva sammansatta ord
 • Lära dig läsa ordbilder
 • Lära dig korrekta ändelser på ord
 • Lära dig lyssna efter bokstavsljud, hör vi de först, inuti eller sist?
 • Skriva beskrivande texter
 • Skriva tankekarta
 • Lösa gåtor
 • Lösa korsord
 • Lösa ordgömmor
 • Följa beskrivningar/instruktioner
 • Läsa och svara på påståenden
 • Lära dig högfrekventa ord med koppling till läseboken
 • Enkla läsförståelse och skrivstrategier
 • Att skriva meningar och frågor utifrån ”startmeningar”
 • Skriva så att text och bild samspelar
 • Skriva och illustrera egna berättelser
 • Träna på och utveckla din läsförståelse 


       Hur ska vi lära oss detta?

Främst genom gemensamma genomgångar, diskussioner samt eget arbete i arbetsboken.

Arbetsboken finns även digitalt, där det bland annat finns digital elevträning för eleverna. Detta är ett komplement till läse- och arbetsboken där det finns självrättande digitala övningar med lättanvänd färdighetsträning på två nivåer. Övningarna utgår från de moment som eleverna har arbetat med i arbetsboken samt läsförståelseövningar kopplade till läsebokens texter. I den digitala elevträningen finns även möjlighet för eleverna att lyssna på  läsebokens alla spännande texter.

Till varje kapitel finns det även kooperativa gruppstärkande övningar där eleverna tränas i bland annat samarbete, positivt ömsesidigt beroende, eget ansvar, lika delaktighet och att ge feedback.

Efter var tredje kapitel så finns ”Jag kan” diagnoser där vi lärare kan följa elevernas lärande för att se om de behöver träna mer på uppgifter kopplade till bokstäverna eller andra förmågor.

    Vad som kommer att bedömas:

Elevens dagliga arbete i arbetsboken och diskussioner. Det som vi arbetar med i denna arbetsbok är kopplat till läroplanens kursplan i svenska och nedan visas en översikt över hur det centrala innehållet i svenska behandlas i Ord & Äventyr under årskurs 1.

     Hur du ska visa vad du kan:

Genom deltagande i gemensamma diskussioner kring bokens innehåll

Genom deltagande i gruppövningar och självständigt kunna reflektera kring innehållet

Genom svarsalternativen i arbetsboken och dess diagnoser

Genom övriga uppgifter kopplade till bokstäverna och andra förmågor


Läroplanskopplingar

Gemensam och enskild läsning. Sambandet mellan ljud och bokstav. Strategier för att avkoda, förstå och tolka ord, begrepp och texter.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Grundläggande textbearbetning.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkliga strukturer och normer. Grundläggande skrivregler, med gemener och versaler, de vanligaste skiljetecknen samt stavning av vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Att lyssna aktivt och återberätta viktiga delar av ett innehåll.

Muntliga presentationer och muntligt berättande. Föremål, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Skönlitteratur för barn från olika tider och skilda delar av världen. Sånger, muntligt berättande, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt personbeskrivningar.

Några skönlitterärt betydelsefulla barnboksförfattare och illustratörer.

Sakprosatexter för barn. Beskrivande, förklarande och instruerande texter och hur deras innehåll kan organiseras.

Texter som kombinerar ord och bild samt texter i digitala miljöer för barn.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel grafiska modeller.

Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på kroppsspråk, tonfall och ords nyanser. Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier.

Skillnader mellan tal- och skriftspråk.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt i söktjänster på internet.

Hur texters avsändare påverkar innehållet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter