Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

2

Svenska åk 2

Hallenskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

I åk 2 kommer vi att fortsätta att träna på att läsa, skriva, tala och lyssna på många olika sätt!

Vad ska vi lära oss?

Skriva

 • Forma bokstäverna på rätt sätt.
 • Skriva hela meningar med stor bokstav i början och punkt i slutet.
 • Ha mellanrum mellan orden.
 • Använda små bokstäver när vi skriver.

 • Skriva en enkel berättelse med inledning, handling och avslut.
 • Skriva en enkel faktatext.
 • Läsa igenom våra texter och se om något behöver förbättras.

Läsa

 • Läsa enkla texter med flyt.
 • Visa att vi förstår de texter vi läser genom att svara på frågor och återberätta textens innehåll.

Tala

 • Berätta om något så att andra förstår vad jag menar.
 • Lyssna och ställa frågor som visar att jag förstår det jag har hört.

Så här arbetar vi för att nå målen:

 • Vi repeterar hur vi formar våra bokstäver och gör olika övningar.
 • Vi tränar på att ha mellanrum mellan orden i våra texter.
 • Vi övar regelbundet på att skriva hela meningar.
 • Vi skriver olika typer av texter för hand och på datorn.
 • Vi gör olika övningar i våra arbetsböcker.
 • Vi läser tyst.
 • Vi lyssnar till högläsning.
 • Vi läser texter tillsammans ur "Diamantjakten" och arbetar med innehållet på olika sätt.
 • Vi berättar och samtalar om olika händelser.

 

Under året ska du få visa att du kan:

 • skriva med läslig handstil.
 • använda stora och små bokstäver på rätt sätt.
 • göra mellanrum mellan orden.
 • stava några vanliga ord.
 • skriva meningar med stor bokstav och punkt.
 • skriva egna kortare texter.
 • läsa med flyt och förstå innehållet i enkla texter.
 • berätta om något för en grupp.

Läroplanskopplingar

Eleven samtalar om elevnära frågor och ämnen och ställer frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom ger och tar eleven enkla muntliga instruktioner.

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Eleven läser bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kommenterar och återger delar av innehållet och visar grundläggande läsförståelse. Eleven för också enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna.

Eleven söker information ur någon anvisad källa och återger grundläggande delar av informationen i enkla faktatexter. Texterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback