Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

4

Skrivrummet, Zick-Zack

Kvarnsvedens skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 1 september 2022

Att skriva en text är nästan som att bygga något. Om du till exempel ska bygga ett bord måste du veta vad bordet ska användas till och sedan göra en ritning. På samma sätt är det när du skriver en text. Du måste veta vad det är du ska skriva och varför, och sedan göra en planering. När du bygger ett bord väljer du vilket material du ska använda, när du skriver en text väljer du vilka ord du ska använda. Är du snickare sätter du ihop de olika delarna så att bordet blir som du har tänkt dig, är du skribent sätter du ihop orden till meningar, och meningar till stycken, så att det blir den text du planerat. I det här arbetet ska du få lära dig att planera och skriva olika typer av texter (ur förordet till ZickZack Skrivrummet). Vi kommer att arbeta med ett läromedel som heter ZickZack Skrivrummet. Dessa texttyper kommer vi att arbeta med under läsåret: Återberättande text (Vad hände?) Beskrivande texter (Fakta om djur) Instruerande texter (Instruktioner) Berättande texter (Fabler) Förklarande texter (Hur och varför?) Argumenterande texter (Annonser)

Hur undervisningen kommer att gå till

Klassen/gruppen arbetar med en texttyp i taget.

  • Förförståelse/förkunskaper: Eleverna ges möjlighet att se och läsa många exempel på den aktuella texttypen.
  • Steg 1: Klassen/gruppen arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen texttypens innehåll, syfte och struktur.
  • Steg 2: Eleverna får arbeta med de språkliga drag som är typiska för den aktuella texttypen (grammatik, sambandsord, ämnesspecifika ord, språkliga knep osv.).
  • Steg 3: Klassen/gruppen skriver tillsammans med läraren en gemensam text och över då på det de lärt sig på Steg 1 och Stg 2.
  • Steg 4: Varje elev planerar och skriver på egen hand en text och bedömer den därefter tillsammans med sin lärare.

Konkretisering av målen utifrån ZickZack Skrivrummet

Under arbetsområdet ska eleverna:

  • förstå vad syftet med olika textyper är- instruerande, förklarande, återberättande, beskrivande, argumenterande och berättande texter (förförståelse och förkunskaper)
  • lära sig hur olika texter är uppbyggda, vilka delar de består av och i vilken ordning delana kommer (steg 1)
  • lära sig vilka språkliga drag som är typiska för de olika texttyperna och träna på att använda dem (steg 2)
  • öva det de lärt sig på Steg 1 och 2 samt tillsammans i klassen/gruppen och med lärarens hjälp skriva gemensamma texter (steg 3)
  • på egen hand kunna planera och skriva en text av varje texttyp (steg 4)

Dessa förmågor kommer att bedömas

Förmågan att...
- förstå syftet med den aktuella texttypen
- kunna skriva en text med ett tydligt innehåll och anpassat till syftet
- kunna använda strukturen för den aktuella texttypen
- kunna använda de språkliga drag som är typiska för texttypen

Hur eleven skall få visa sina förmågor

Eleven visar sina förmågor i en individullt skriven text, som lärare och elev sedan tillsammans bedömer med hjälp av en checklista. Därefter ställs nya mål upp.

 

Läroplanens (LGR 11) övergripande mål och riktlinjer

 

Kursplanens syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågan att se nedan:

 


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkliga strukturer och normer. Meningsbyggnad, med huvudsatser, bisatser och skiljetecken samt textbindning med hjälp av sambandsord. Stavning, ords böjningsformer och ordklasser.

Sakprosatexter för barn och unga. Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Formellt och informellt språk. Skillnader i språkanvändning beroende på mottagare, syfte och sammanhang. Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier.

Eleven skriver olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med viss säkerhet.

Eleven söker och väljer med viss säkerhet information från ett avgränsat urval av källor och presenterar informationen med egna formuleringar och ämnesspecifika ord och begrepp. Eleven för enkla resonemang om informationens användbarhet.

Matriser i planeringen
ZickZack Skrivrummets Skrivutvecklingsmatris åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter