Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVASVA01

SVA 1 Kursöversikt och betygskriterier

Forslundagymnasiet, Umeå · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Välkommen till kursen Svenska som andraspråk!

I kursen kommer vi att arbeta med skriftliga och muntliga uppgifter. Vi kommer även att arbeta med läsförståelse, grammatik samt bredda ordförrådet. 
Planering, uppgifter och information kommer att hanteras i Google Classroom. Unikum kommer att användas för individuell kunskapsutveckling och betygsättning.

Om mig:
Jag heter Tanja Stepanova (SNT) och undervisar i engelska och svenska som andraspråk på Forslundagymnasiet. 
Mitt lilla arbetsrum hittar du i huvudbyggnaden på övervåningen bredvid sal 1.
Epost som jag använder för elevkontakt och dokumentdelning är tanste@edu.umea.se

Man får även ringa mig eller sms:a vid behov, men endast under arbetstimmar: 070 699 77 76

Hoppas att det blir ett bra läsår för oss alla. Hoppas verkligen att du gör framgång och lyckas med dina mål i svenskan och även med allt annat!


Läroplanskopplingar

Förmåga att kommunicera i tal och skrift och anpassa språket till ämne, syfte, situation och mottagare.

Förmåga att använda ett rikt ordförråd på ett sätt som är relevant för sammanhanget.

Kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad och språkliga normer, dvs. hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur dessa samspelar.

Förmåga att strukturera, referera, värdera och kritiskt granska innehållet i muntligt och skriftligt språk.

Förmåga att läsa och reflektera över texter av olika slag.

Förmåga att läsa och reflektera över skönlitteratur i skilda former och från olika delar av världen.

Kunskaper om språk och språklig variation samt förmåga att reflektera över språkanvändning och attityder till olika språkbruk.

Förmåga att jämföra det svenska språket med det egna modersmålet och andra språk som eleven har färdigheter i, samt förmåga att reflektera över den egna språkinlärningen.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal och diskussioner. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till ämne, syfte, situation och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.

Skriftlig framställning av texter för kommunikation och reflektion. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt berättande, beskrivande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.

Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.

Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.

Läsning av och samtal om modern skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män som ger inblick i olika kulturer, allmänmänskliga teman och svenska referensramar.

Språklig variation i Sverige och i det svenska språket, med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel ursprung och bostadsort, ålder, kön och social bakgrund. Attityder till språklig variation. Digitaliseringens inverkan på språk och språkbruk. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt talat och skrivet språk.

Jämförelse mellan svenska språket och elevens modersmål.

Reflektion över språkinlärning, med tonvikt på hur muntliga situationer och texter kan användas för att bygga upp ordförrådet och utveckla språket.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris: Svenska som andraspråk 1
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback