Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

3

Svenska årskurs 3

Drottninghögsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 26 augusti 2022

Undervisningen i svenska i årkurs 3.

Vad ska vi lära oss?

 • Läsa och skriva olika typer av texter. Berättande, beskrivande, förklarande och instruerande texter.
 • Använda olika strategier för att förstå texter. Att göra kopplingar, läsa mellan raderna, skapa inre bilder.
 • Skrivregler och stavning. Struktur för olika texttyper. Stavning av vanliga ord och av ljud med olika sätt att stava.
 • Nya ord, begrepp och uttryck som är viktiga i vardagen och i andra arbetsområden i skolan.
 • Lyssna aktivt på varandra och följa instruktioner.
 • Kunna tala, berätta och presentera för andra.
 • Skriva med läslig handstil och skriva på dator. 
 • Träna på att söka information i olika källor.

 

Hur ska vi arbeta?

 • Läsresan. Vi arbetar enskilt, i par och tillsammans.
 • Läsförståelse-böcker enskilt och i par.
 • Högläsning.
 • Arbetsscheman.
 • Tyst läsning varje dag.
 • Parläsning varje dag.
 • Skriva loggbok.

 

Hur ska det bedömas?

 • Formativ bedömning i undervisningen. 
 • Skriva texter. Vi bearbetar dem tillsammans.
 • Vi bedömer muntligt, skriftligt och genom bild. 
 • Lyssna när du läser.
 • I samtal.

Läroplanskopplingar

Gemensam och enskild läsning. Sambandet mellan ljud och bokstav. Strategier för att avkoda, förstå och tolka ord, begrepp och texter.

Att återge delar av innehållet i olika texter samt resonera om budskap i texterna och jämföra med egna erfarenheter.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkliga strukturer och normer. Grundläggande skrivregler, med gemener och versaler, de vanligaste skiljetecknen samt stavning av vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Att lyssna aktivt och återberätta viktiga delar av ett innehåll.

Muntliga presentationer och muntligt berättande. Föremål, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Skönlitteratur för barn från olika tider och skilda delar av världen. Sånger, muntligt berättande, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt personbeskrivningar.

Sakprosatexter för barn. Beskrivande, förklarande och instruerande texter och hur deras innehåll kan organiseras.

Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på kroppsspråk, tonfall och ords nyanser. Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt i söktjänster på internet.

Eleven samtalar om elevnära frågor och ämnen och ställer frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom ger och tar eleven enkla muntliga instruktioner.

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Eleven läser bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kommenterar och återger delar av innehållet och visar grundläggande läsförståelse. Eleven för också enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna.

Eleven söker information ur någon anvisad källa och återger grundläggande delar av informationen i enkla faktatexter. Texterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback