Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

2 - 5

Undervisningsplan för Sommar uppgift - Hållbar utveckling

224581 Förskolan Hovet, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 24 augusti 2022

I tre mindre grupper, två dagar i veckan ges barnen tillfälle att kunna fördjupa sitt lärande, nyfikenhet och intresse i ett gemensamt projekt. Tillsammans med barnen hittar vi något barnen vill fördjupa sig i. Vi undersöker, tar reda på fakta, laborerar, skapar, leker och lär tillsammans och gör nya upptäckter. Arbetet sker veckovis och sträcker sig över hela läsåret.

 

  • VAD: (Innehåll)

Vad – ska barnen få möjlighet att utvecklas och lära om?

Fokus ligger på att skapa gemenskap och goda förutsättningar för samarbete. Barnen tillsammans med pedagogen ringar in en gemensam nyfikenhetsfråga utifrån barnens sommarord och skapar en ny gemensam projektfråga.

De tre gruppernas inringade ämnesord är:

Grupp 1: DJUR 

Grupp 2: ÅTERVINNING AV MATERIAL

Grupp 3: NATURKUNSKAP

Utifrån dessa ämnen kommer barnen få pröva på olika tekniker och material i skapandeuppgifter. Föra samtal, dialoger och diskussioner och mötas i allas erfarenheter, funderingar och åsikter.

Vi kommer bland annat leka, dramatisera, sjunga, läsa och berätta olika aktiviteter kopplade till temat.

Grupperna kommer mötas och delge varandra vad som sker i de olika grupperna i dagliga samtal genom dokumentation och under morgonsamlingar.

Tanken är att barnen ska inspirera varandra och skapa en nyfikenhet och glädje till att lära sig nya saker tillsammans och se sig själva som en tillgång till gruppens lärande såväl som individer.

 

  • VARFÖR? (Syfte)

Varför – Vad är syftet? Vad säger läroplanen?

Projektarbetet är ett sätt att arbeta med hela läroplanens innehåll på ett lekfullt och kreativt sätt utifrån barnens intressen, kunskaper och erfarenheter. Genom att utgå från barnens livsvärld kan vi vidga deras kunskaper genom att nyfiket utforska djupare kring det de redan är intresserade utav och skapa nya erfarenheter och kunskaper tillsammans som grupp.

Se även läroplanskopplingar nedan.

 

  • HUR? (Metod)

Hur – Hur ska vi organisera för utmaningarna?

Grupperna ses vid tre tillfällen i veckan på förmiddagen där en dag spenderas inomhus med möjlighet till aktiviteter som kan stärkas av ateljéverksamhet eller annat material som finns inne på förskolan, vid utevistelse samarbetar ofta två grupper och tillfälle finns för möten mellan grupperna.

Grupp 1 är inne måndagar och ute torsdagar

Grupp 2 är inne måndagar och ute onsdagar.

Grupp 3 är ute måndagar och inne onsdagar

En fast pedagog är ansvarig för gruppen så kontinuitet kan ges och lättare följa upp vad som gjorts och hur arbetet går vidare utifrån barnens intressen.

 

  • VEM?

Vem – Vilka är det som ska delta?

Alla pedagoger och alla barn är uppdelade i tre lika stora grupper med blandade åldrar på barnen med en pedagog som är ansvarig för planering och dokumentation.

Pedagogerna reflekterar om gruppernas innehåll tillsammans på arbetslagsreflektion och möjlighet via dokumentation i Skolplattformen. Barnen ges möjlighet att reflektera genom dokumentationen i den pedagogiska verksamheten genom dagliga samtal samt via morgonsamlingen där vi samtalar om veckan som gått och komma skall.


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback