Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7

Engelska åk 7 terminsplanering ht 22

Sjöviksskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Här finns terminsplaneringen för åk 7 i ämnet engelska. Vi kommer att använda oss av läromedlet Wings 7 och några av de teman vi kommer att arbeta med är Music, Life in Britain.

 7th Grade

Themes: Music, Looks, At Home, Food, Sports, Life in Britian

Engelskan har en kommunikativ språksyn

Tid: Two lesson each week

 

Lgr 22 kursplanens syfte:

Genom undervisningen i engelska ska eleverna ges möjlighet att

 • utveckla en allsidig kommunikativ förmåga, vilket innebär att förstå talad och skriven engelska, 
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,  
 • anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang och,  
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används

Strategier

Reception (läsa, lyssna)
Interaktion (samtala)
Produktion (tala, skriva)
Anpassning (till situation, syfte, mottagare)
Kultur och interkulturell kompetens

Undervisning:
Hur undervisningen kommer utformas för att eleven skall ges förutsättningar att nå målen för arbetsområdet: 

 • Genom att elever får ta del av olika material, läromedel och andra övriga källor. 
 • Genom att ha variation i undervisngen där de fyra färdigheterna involveras.
 • Ha aktiviteter och uppgifter (båda enskilt och i grupp) där elever får träna. 
 • Genom att ha presentation och genomgångar för att ge eleverna kunskaper.

Tillämpning och bedömning
Hur eleven skall få visa sina förmågor 

 • Via examination
 • Via läxförhör 
 • Genom arbetsuppgifter 
 • Aktiviteter på lektionen. 

Målet för undervisningen är att eleverna ska utveckla kunskaperna från årskurs 7 till slutet av årskurs 9 i de olika språkfärdigheterna.

 


Läroplanskopplingar

förståelse av engelska i tal och skrift,

förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

förståelse av kulturella och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används.

Aktuella och för eleven bekanta ämnesområden.

Vardagliga situationer, intressen, aktiviteter och händelseförlopp.

Åsikter, känslor, erfarenheter och framtidsplaner samt relationer och etiska frågor.

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper.

Talad engelska, även med inslag av regional och sociolektal variation, och texter, från olika medier.

Talad engelska och texter som är instruerande, informerande, beskrivande, berättande, diskuterande, argumenterande och kontaktskapande – varje slag för sig eller i olika kombinationer – till exempel samtal, intervjuer, nyheter, reportage och tidningsartiklar.

Skönlitteratur och annan fiktion, även i talad och filmatiserad form.

Sånger och dikter.

Strategier för att uppfatta detaljer och förstå sammanhang samt för att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form, innehåll och syfte.

Sökning och värdering av innehåll i muntliga och skriftliga källor av olika slag, utifrån olika syften.

Språkliga företeelser, däribland uttal, grammatiska strukturer och satsbyggnad, ord med olika stilvärden och fasta språkliga uttryck samt stavning, i det språk eleverna möter.

Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.

Samtal, diskussion och skrivande där eleverna berättar, beskriver, instruerar och motiverar sina åsikter.

Strategier för att bidra till och underlätta samtal och skriftlig interaktion, även digital, till exempel genom att ge bekräftelse, ställa följdfrågor, lyssna aktivt, formulera om, förklara, bidra med nya infallsvinklar och avsluta på ett artigt sätt.

Språkliga företeelser, däribland uttal, ord och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad samt stavning i elevernas egen produktion och interaktion.

Bearbetning av egna muntliga och skriftliga framställningar för att förtydliga, variera, precisera och anpassa kommunikationen efter syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i talat språk i måttligt tempo och i olika sammanhang. Eleven läser samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i lättillgängliga texter av olika slag. Eleven väljer och värderar innehåll i muntliga och skriftliga källor av olika slag samt använder på ett delvis relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

I interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven diskuterar översiktligt, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat sätt huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer i talat språk i måttligt tempo och i olika sammanhang. Eleven läser samt förstår och tolkar på ett välgrundat sätt huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer i lättillgängliga texter av olika slag. Eleven väljer och värderar innehåll i muntliga och skriftliga källor av olika slag samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

I interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven relativt tydligt och med visst flyt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven diskuterar utvecklat, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer i talat språk i måttligt tempo och i olika sammanhang. Eleven läser samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter av olika slag. Eleven väljer och värderar innehåll i muntliga och skriftliga källor av olika slag samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

I interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Eleven diskuterar välutvecklat, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1
Assignments

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback