Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6

"Alex Dogboy"

Sjöviksskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 28 augusti 2022

Läsprojekt: Vi läser boken "Alex Dogboy" skriven av Monica Zak genom att läsa i skolan och hemma. Vi har bokprat och avslutar med en recension.

 

Så här kommer vi att arbeta och elevinflytande

Innan vi börjar att arbeta ska vi :

 • Gå igenom syfte och mål för detta arbetsmoment.
 • Prata om den verkliga historian om "Alex"och hur författaren Monika Zak träffade honom
  i en av världens fattigaste länder.
 • Orientera oss på världskartan och se var Honduras ligger.

Under arbetets gång ska vi...

 • läsa boken på lektionerna och hemma som läsläxa.
 • svara på tillhörande frågor.
 • bekanta oss med gestaltande beskrivningar
 • prata om innehållet vid flera tillfällen i smågrupper och helklass ("Bokprat")
 • skriva en recension som inkluderar personbeskrivningar, miljöbeskrivningar, en sammanfattning av det viktigaste i boken samt ett omdöme.

Grovplanering (tidsplan)

Läsa t o m denna sida

vecka 36, sid 47

vecka 37, sid 88

vecka 38, sid 117

vecka 39, sid 152

vecka 40, sid 175

vecka 41, sid 200

Du blir bedömd genom ...

 • ditt deltagande i bokpratet.
 • ditt arbete under lektionstid och dina svar på aktuella frågor.
 • din recension av boken

 

IKT och medier

Eleverna ska läsa boken och tyvärr finns inte boken på Inläsningstjänst. Har du behov av att lyssna på boken, så kan det vara bra att först lyssna och sedan träna på din läsning genom att läsa boken. Boken finns på Bookbeat, Nextory samt Storytell. 


Läroplanskopplingar

Gemensam och enskild läsning. Läsrelaterade aktiviteter och strategier för att förstå, avkoda och tolka ord, begrepp och texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, både det direkt uttalade och sådant som är indirekt uttryckt.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkliga strukturer och normer. Ords böjningsformer, meningsbyggnad med huvudsatser och bisatser samt svenska språkets ordföljd i jämförelse med andra språk eleven kan. Textbindning med hjälp av sambandsord. Stavning, skiljetecken och ordklasser.

Svenska och flerspråkiga ordböcker och digitala verktyg för att utöka ordförrådet samt för ordförståelse och stavning.

Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka tankar och känslor samt resonera och argumentera i olika samtalssituationer och i samband med demokratiska beslutsprocesser. Användning av sambandsord för att jämföra, motivera och exemplifiera.

Berättande texters budskap, språkliga drag och uppbyggnad. Tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger. Texternas ord och uttryck.

Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalen. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare. Elevens muntliga kommunikation kan i olika grad innehålla andraspråksdrag beroende på den innehållsliga och tankemässiga komplexiteten.

Eleven skriver olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt. Elevens texter kan i olika grad innehålla andraspråksdrag beroende på den innehållsliga och tankemässiga komplexiteten.

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt och visar grundläggande läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med viss säkerhet. Eleven för också enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.

Eleven söker och väljer med viss säkerhet information från ett avgränsat urval av källor och presenterar informationen med egna formuleringar och ämnesspecifika ord och begrepp. Eleven för enkla resonemang om informationens användbarhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback