Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

Engelska åk 7 Feeling Good

Folkungaskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 29 augusti 2022

Vi arbetar med temat: Feeling Good. Vi varierar arbetsformerna för att få möjlighet att öva samtliga förmågor, läsa, lyssna, skriva och tala. Som komplement till ovanstående uppgifter fortsätter vi arbetet med att stärka våra grammatikkunskaper.

Vad ska du lära dig?

Vi arbetar på temat Feeling Good. Vi varierar arbetsformerna för att få möjlighet att öva samtliga förmågor, läsa, lyssna, skriva och tala. Vi träna också på grammatikkunskaper och att utöka ordförrådet.

 Varför ska du lära dig det?

Syftet med arbetsområdet är att utifrån temat Feeling Good öva på de olika förmågorna; läsa, lyssna, skriva och tala.

 Hur ska du lära dig det?

Vi varierar arbete i helklass, mindre grupper, par och individuellt. Du lär dig genom att arbeta aktivt på lektionerna med att läsa, lyssna, tala och skriva. I det här temat jobbar vi med följandegrammatik:

 

  • Frågeord
  • Obestämd artikel
  • Regelbundna och oregelbundna substantiv
  • Presens och Preteritum av verben to be och to have

 

 

Vilket material kommer du använda?

 • Good Stuff Gold B - Textbook and Workbook

 • Ur-skola.se

 • Olika hörövningar och texter

 

Hur ska området bedömas?

Du visar dina kunskaper kontinuerligt, både muntligt och skriftligt. Skriftligt genom olika typer av uppgifter/övningar. Muntligt genom t ex diskussioner i helklass och i smågrupper. 

 

Dessutom genomför vi följande examinationer:

 • Hörförståelsetest 
 • Läsförståelsetest
 • Skriftligt prov i form av en text

För alla examinationer ges tid till förberedelser och/eller arbete under ordinarie lektionstid.

Hur ska återkoppling ges?

Muntligt/skriftligt under arbetsområdets gång

Kunskapsmatris efter områdets avslut.


Läroplanskopplingar

förståelse av engelska i tal och skrift,

förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

förståelse av kulturella och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används.

Aktuella och för eleven bekanta ämnesområden.

Vardagliga situationer, intressen, aktiviteter och händelseförlopp.

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper.

Talad engelska, även med inslag av regional och sociolektal variation, och texter, från olika medier.

Talad engelska och texter som är instruerande, informerande, beskrivande, berättande, diskuterande, argumenterande och kontaktskapande – varje slag för sig eller i olika kombinationer – till exempel samtal, intervjuer, nyheter, reportage och tidningsartiklar.

Samtal, diskussion och skrivande där eleverna berättar, beskriver, instruerar och motiverar sina åsikter.

Strategier för att bidra till och underlätta samtal och skriftlig interaktion, även digital, till exempel genom att ge bekräftelse, ställa följdfrågor, lyssna aktivt, formulera om, förklara, bidra med nya infallsvinklar och avsluta på ett artigt sätt.

Språkliga företeelser, däribland uttal, ord och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad samt stavning i elevernas egen produktion och interaktion.

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i talat språk i måttligt tempo och i olika sammanhang. Eleven läser samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i lättillgängliga texter av olika slag. Eleven väljer och värderar innehåll i muntliga och skriftliga källor av olika slag samt använder på ett delvis relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

I interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven diskuterar översiktligt, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat sätt huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer i talat språk i måttligt tempo och i olika sammanhang. Eleven läser samt förstår och tolkar på ett välgrundat sätt huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer i lättillgängliga texter av olika slag. Eleven väljer och värderar innehåll i muntliga och skriftliga källor av olika slag samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

I interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven relativt tydligt och med visst flyt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven diskuterar utvecklat, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer i talat språk i måttligt tempo och i olika sammanhang. Eleven läser samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter av olika slag. Eleven väljer och värderar innehåll i muntliga och skriftliga källor av olika slag samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

I interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Eleven diskuterar välutvecklat, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter