Skolbanken Logo
Skolbanken

Pedagogisk Planering - HT22

Malsta förskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 24 augusti 2022

Under hösten startar vi upp ett större arbete kring hållbar utveckling.

Arbetsområde/tema/projekt: Hållbarhet

Tidsperiod: Hösten

Förskolans namn: Malsta förskola

Grupp: Björkhagen

Barnens ålder:  3-5

År och datum: 2022 08 19

 

Vilket innehåll ska behandlas?
Källsortering
Återbruk
Natur och miljö
Socialt

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
- Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. 

- Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik.

- Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. 

-Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden och på så sätt utmana och stimulera deras intresse för hälsa och välbefinnande samt för hållbar utveckling

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?

Skapa relationer till naturen, närmiljön och varandra.

Skapa egna leksaker av naturmaterial och återbruk.

Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
Skapande förmåga, förmågan att lösa problem, förmåga att samtala om natur och samhälle, kunskap om olika material och tekniker, medvetenhet kring hälsa och rörelse.


Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
Ev . Besöka borgarparken för att se nya sopstationen, besöka återvinningstationen, skapa egen återvinning på förskolan, sopsamlarmonster, samlingar och samtala med barnen, väga mat tillsammans med barnen och göra diagram, låna böcker tillsammans med barnen,

Vi utgår från barnens intressen när vi planerar undervisningen och följer med i barnens tankar och intressen.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
Samtala med barnen, låta barnen fotografera och vara med att skapa förskolans återvinning, dokumentera i unikum och i förskolans miljöer.

Planeringen upprättad av:

Sara, Lars och Jasmina. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback