Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Koll på Matematik åk 5A

Ättekullaskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 24 augusti 2022

Välkommen till ett nytt läsår! Vi kommer att arbeta med "Koll på Matematik". Under lektionerna får du en möjlighet att utveckla dina kunskaper och förmågor och du kommer att få många tillfällen att tänka själv och resonera tillsammans med andra!

Du kommer att utveckla:

 • Dina kunskaper i matematik.
 • Hur man resonerar kring matematiska problem.
 • Du kommer även att utveckla din kunskap om hur du kan veta om svaret är rimligt eller inte.

Bedömning

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • Genom att vara aktiv vid genomgångar och repetitionstillfällen.
 • Genom att visa vad du kan på test (diagnoser).
 • Genom att kunna förklara hur du tänker och hur du har gjort för att komma fram till resultatet.

 

Problemlösning - att du kan välja rätt strategi för att lösa problemet.

Metod - att du kan utföra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Begrepp - att du kan förstå och använda matematiskt språk.

Kommunikation - att du kan redovisa dina beräkningar och svar genom att prata eller skriva.

Resonemang - att du kan motivera ditt svar och kunna använda uppgiften i andra sammanhang.

Underlag för bedömning:

Du kommer få utveckla dina kunskaper inom följande områden:

1. Tal i decimalform

 • positionssystemet för tal i decimalform.
 • att placera decimaltal på tallinjen.
 • att jämföra och storleksordna tal i decimalform.

2. Längd, area & symmetri

 • att mäta längd och jämföra längd i decimalform.
 • att omvandla längdenheter.
 • olika slags trianglar.
 • att beräkna triangelns area.
 • att beräkna en sammansatt figurs area.
 • symmetri.

3. Tal i bråkform och decimalform

 • tal i bråkform.
 • att räkna ut del av antal.
 • att jämföra tal i bråkform.
 • samband mellan tal i bråkform och decimalform.

4. Koordinatsystem och proportionalitet

 • negativa tal.
 • koordinatsystem.
 • proportionella samband.
 • proportionalitet som graf.

5. Beräkningar decimaltal och problemlösning

 • huvudräkning med tal i decimalform.
 • överslagsräkning med tal i decimalform.
 • skriftliga räknemetoder med tal i decimalform.
 • olika problemlösningsmetoder.
 • att formulera egna problem.

 


Läroplanskopplingar

Rationella tal, däribland negativa tal, och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och användas.

Hur tal i bråk- och decimalform kan användas i vardagliga situationer.

Metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar.

Grundläggande geometriska två- och tredimensionella objekt samt deras egenskaper och inbördes relationer. Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Skala vid förminskning och förstoring samt användning av skala i elevnära situationer.

Symmetri i planet och hur symmetri kan konstrueras.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de används i statistiska undersökningar.

Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.

Formulering av matematiska frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Eleven visar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp samt använder och beskriver begrepp och samband mellan begrepp inom områdena taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik samt samband och förändring med tillfredsställande säkerhet.

Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom områdena taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik samt samband och förändring med tillfredsställande säkerhet.

Eleven löser enkla problem. Eleven bidrar till något förslag på alternativt tillvägagångssätt och värderar resultatens rimlighet.

Eleven för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta påståenden med enkla matematiska argument.

Eleven redogör för och samtalar om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler och andra matematiska uttrycksformer.

Matriser i planeringen
Koll på Matematik år 5.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback