Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

De fyra räknesätten och proriteringsregeln

Ångelstaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 24 augusti 2022

Vi kommer arbeta med de fyra räknesätten och prioriteringsregeln. Detta gör vi med stöd av boken Favorit matematik 4a samt annat material.

Beskrivning av arbetsområde

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar för att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp, metoder och deras användbarhet.

Målet med undervisningen är att du utvecklar olika förmågor:

Problemlösningsförmåga

- kunna lösa problem i elevnära situationer                                                                                                        

- kunna använda olika strategier och metoder som passar problemet                                                                  

- kunna avgöra om svaret är rimligt                                                                                                                            

- kunna använda alternativa lösningar för samma problem                                                                    

Begreppsförmåga                                                                                                            

- kunna beskriva olika begrepp med matematiska uttrycksformer                                                                                     

Metodförmåga     

- kunna använda olika typer av metoder

                                                                                                                                                                      Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att ha genomgångar samt arbeta både individuellt, i par och i grupp. Efter avslutat arbetsområde gör vi en diagnos som sedan följs av repetition och ett efterföljande prov.

Du kommer att få undervisning om:

- De fyra räknesätten och prioriteringsregeln

 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier,

De fyra räknesätten och regler för deras användning vid beräkningar med naturliga tal.

Metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar.

Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.

Formulering av matematiska frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Eleven visar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp samt använder och beskriver begrepp och samband mellan begrepp inom områdena taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik samt samband och förändring med tillfredsställande säkerhet.

Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom områdena taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik samt samband och förändring med tillfredsställande säkerhet.

Eleven löser enkla problem. Eleven bidrar till något förslag på alternativt tillvägagångssätt och värderar resultatens rimlighet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback