Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 6

Värdegrundsarbete Pelle Svanslös-Hur en bra kompis är.

Testskola - fortbildning, Östhammar · Senast uppdaterad: 24 augusti 2022

Vi har inför vårterminen 2017 och våren 2018 ett övergripande tema - Pelle Svanslös. Detta tema kan tas in i samtliga målområden. Med en ny barngrupp kommer vi lägga mycket tid på att få barnen att känna sig trygga, etablera våra rutiner och jobba med gruppsammanhållningen. Denna planering fokuserar på hur vi uppnår de mål som finns inom målområdet värdegrund, trygghet, ansvar.

 Nuläge

Vad är intressant för barnen?

Reflektera utifrån vad barnen gör och säger.

Vilka lärprocesser är barnen inne i- vad är det barnen försöker förstå?

Barnen utforskar den nya gruppen som den är en del i och försöker förstå vad som gäller vid lek & vid konflikt.

Syfte och mål, vart ska vi?

Vi har valt att arbeta med barnens trygghet i fokus och grundläggande demokratiska värderingar. Vi vill uppnå en verksamhet i vilken alla barn upplever trygghet och ges möjlighet till att uttrycka sig och på så sätt påverka vad vi gör på Junibacken. Barnens ska ges rika möjligheter till att leka med andra barn och utvecklas tillsammans. Vårt arbete med värdegrunden börjar med att vi fokuserar på våra rutiner, detta för att skapa trygghet för barnen. Sedan påbörjas vårt Värdegrundsarbete som också är nära sammankopplat med vårt målområde Trygghet och ”Hur är en bra kompis är”.

Se kopplingar till läroplaneMålkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som

är trygga i vår miljö och våra rutiner

knyter an till för dem viktiga anknytningspersoner

är delaktiga i den pedagogiska planeringen

kan påverka innehållet i deras dag genom egna och demokratiska val  

Metod och material, hur gör vi?

Vi arbetar fram ett rutinschema för avdelningen, detta för att barnen ska känna sig trygga i vår miljö och våra rutiner. Rutiner för dagen skapar ett lugn och ger arbetsro, vilket ger möjlighet till tillfällen då barn och pedagoger kan knyta an.

Vi arbetar med egetval där barnen själva kan välja var de vill leka och med vad. och blir på så vis slumpvis indelade i grupper. Detta för att barnen ska få möjlighet att prova leka med olika material och i olika konstellationer.

Boksamtal - Utifrån Pelle Svanslös eller Kompisböckerna (kaninböckerna) och lyfter händelser i böckerna där barnen får upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika dilemman kring vänskap. Böckerna visas på samlingar och vila så att bilderna ses av alla samtidigt som texten läses av pedagog. 

Arbetsböcker - Varje barn får en arbetsbok där vi dokumenterar sånt som barnen har kommit fram till under boksamtal och samlingar. Vi går in på varje Pelle karaktär, hur är deras personlighet, hur ser dem ut, va gillar dem att göra. Färgläggnings bilder och olika knep och knåp övningar.

Pelle & Maja med hem över helgen - Barnen får ta hem Pelle & Maja över helgen och vara en bra kompis och ta hand om dem.. Barnen får sedan berätta för gruppen vad som hände medan vi visar bilder på vår digitala ram.

Återvinning - Vi pysslar med återvinningsmatrial. Barnen gör kattöron, svansar och en figur ur Pelle Svanslös böckerna. Vi pratar om miljön och besöker återvinningsstationen. 

Lek, rörelse, musik, hälsa - Utegympa/rörelselekar med musik tillsammans med pedagog på tisdagar och torsdagar. 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback