Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVESVE01

RL23 Svenska 1 kursplanering läsåret 23/24

Anders Ljungstedts gymnasium, Linköping · Senast uppdaterad: 18 augusti 2023

Välkomna till Svenska 1! I kursen kommer ni få utveckla era förmågor skriva, läsa och tala för ett framtida yrkesliv. Vi kommer även förbereda för livet utanför skolan eftersom språket är en del av alla människors identitet. Vi kommer arbeta med moment som bland annat språksociologi och argumenterande text.

Innehåll

Svenska 1 är en 100 poängskurs och är schemalagd höstterminen 2023 till vårterminen 2024 med betygsättning i slutet av kursen.

Se preliminär (kan komma att uppdateras) kursplanering för läsåret här i Unikum.

Preliminär kursplanering för Svenska 1, läsåret 2023/2024.

Kurslitteratur : Svenska impulser 1 & Upplev litteraturen 1

 

 

 

Vecka, lekt.nr etc.

Moment, avsnitt, prov m.m.

34

Introduktion/Diagnos

35 

Forts. diagnos/Språkriktighet/Novelläsning

36

Språkriktighet/Novelläsning

37

Språkriktighet/Novelläsning

38 

Språkriktighet/Novelläsning

39 

Novellanalysprov 

40 

Låna bok

41 

Praktiska skrivelser

42 

Praktiska skrivelser

43 

Referat - Kap “I skrivarverkstan” s. 150-154

44

HÖSTLOV

45 

Referat – Kap ”I skrivarverkstan” s. 150-154

46 

Referat – Kap ”I skrivarverkstan” s. 150-154

47 

Referat/Prov 

48 

Skriva bokanalys

49 

Dikt/Läsförståelse

50 

Dikt/Läsförståelse

51 

Dikt/Läsförståelse

52

JULLOV

1

JULLOV

Argumenterande text/Låna bok (Läsprojekt)

Argumenterande text

Argumenterande text/Läsprojekt – teman och motiv! Berättarteknik och stilistiska begrepp - Kap ”Mot läsfåtöljen” s. 8-37

Prov i argumenterande text/Läsprojekt

Läsprojekt (gruppredovisning) 

Romanredovisning (skriftlig) – separat instruktion

8

SPORTLOV

Resonerande text

10 

Resonerande text

11 

Prov i resonerande text

12 

Introduktion/Förbereda talet som ingår i NP

13 

Förbereda tal/Hålla tal (NP)

14 

PÅSKLOV

15 

Hålla tal (NP)

16

Förberedelser inför NP

17 

Nationellt prov måndag 22 april samt fredag 26 april (läsförståelse & uppsats)

18 

Språksociologi (språklig variation) - Kap ”Koll på språket” s. 228-249

19 

Språksociologi (språklig variation) - Kap ”Koll på språket” s. 228-249

20 

Språksociologi (språklig variation) - Kap ”Koll på språket” s. 228-249

21 

Språksociologi (språklig variation) - Kap ”Koll på språket” s. 228-249

22 

Rest

23 

Rest

24

Kursavslutning (Skolavslutning 14 juni)

 

 

 

 

 

Läroplanskopplingar

Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen.

Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.

Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.

Grunderna i den retoriska arbetsprocessen.

Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.

Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.

Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.

Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor.

Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.

Språklig variation i talat och skrivet språk med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel geografisk och social bakgrund samt ålder och kön. Digitaliseringens inverkan på språk och språkbruk. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.

Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen.

Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig, och dispositionen tydligt urskiljbar. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.

Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig. Eleven har viss åhörarkontakt. Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.

Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.

Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.

Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.

Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv. I sitt arbete värderar och granskar eleven med säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.

Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.

Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.

Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.

Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.

Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.

Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på och nyanserat diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Dessutom resonerar eleven utförligt, utifrån flera olika perspektiv, om attityder till flera olika former av språklig variation.

Eleven kan göra välgrundade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på och diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Dessutom resonerar eleven översiktligt, utifrån några olika perspektiv, om attityder till några olika former av språklig variation.

Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Dessutom resonerar eleven översiktligt om attityder till någon form av språklig variation.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback