Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 6

Fritidshem Hemsjö- IKT

Hemsjö fritidshem, Alingsås · Senast uppdaterad: 26 augusti 2022

Vi arbetar med information och -kommunikations teknik. Vi diskuterar och reflekterar kring att vara nätsmart och lär oss om aktuella tekniker, företeelser och program och vi spelar förstås!

 

 

Syfte, varför ska vi arbeta med det här?

Vår barngrupp ska bli säker och trygg på sociala medier, i chattar och spel.

 

 

  

Dessa förmågor förväntas eleven utveckla:

 

  • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande

 

Dessa delar av centrala innehållet kommer att beröras i kommande aktivitet

 

Språk och kommunikation

  • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

  • Digitala verktyg och medier för kommunikation.

  • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

  • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Skapande och estetiska uttrycksformer

  • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Inför utvärdering

Aktivitet

Vi kommer en gång i veckan samla våra 2-6:or som vill till en eftermiddag med IKT fokus. Vi kommer utgå från barnens delaktighet och förförståelse kring IKT och deras förhållningssätt till detta.

Första tillfället pratar vi om IKT och pedagogerna skriver ner vad de kommer fram till. Vi kommer alltid börja varje pass genom att diskutera, arbeta med en frågeställning utifrån det barnen tagit upp och sedan kommer de få spela fritt i slutet av passet. Fritt menar vi att vi pedagoger godkänner vilka spel som spelas och syftet med spelstunden är att få en förståelse kring vad barngruppen intresserar sig av just nu och kunna möta upp och ha en dialog med barnen och hemmet om detta.

 

 

Vad tänker ni på när jag nämner ordet IKT?

 

Att vara Nätsmart, Spel, Dator, Mobil, Ipad, Tv, E-post, SMS, Online, Chat, Gaming, Samsung, Google play, App store, Kizi,Unity

Chat,Videochat, Smartwatch, Telefon, Spelkonsoller, Gameboy, Dvd, Epicgames, Steam, Mojang, Microsoft, Källkritik, Spelpengar, Filter och Grooming

 

Dokumentation och uppföljning

 

Uppföljning sker kontinuerligt i den pedagogiska planeringen och tillsammans med barnen där vi hela tiden blickar tillbaka och reflekterar kring det vi pratat om tidigare. Vi utvärderar även tillsammans vid våra pedagogiska konferenser.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter