Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

6

Samhällskunskap

Rydebäcksskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 25 augusti 2022

Fokus kommer att vara på Sveriges styrning, demokrati och valet.

Målet med undervisningen är att...

 • Du kan ge exempel på vad demokrati och mänskliga rättigheter är.
 • Du kan samtala om och beskriva olika samhällsstrukturer. Du kan beskriva samband mellan samhällsstrukturerna. Exempel på samhällsstrukturer är ekonomiska, politiska, sociala och rättsliga strukturer.
 • Du kan förklara hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, exempelvis i skolan eller hur Sverige styrs.
 • Du kan diskutera och ta ställning till olika samhällsfrågor, exempelvis skola, fritidsgård. Du använder argument för att styrka din åsikt.
 • Du kan söka information om samhället och välja ut relevanta källor samt förklara varför källorna är pålitliga. 

 Så här ska vi arbeta...

 • Utbildningsklipp 
 • Genomgångar 
 • Informationssökning 
 • Grupparbete 
 • Diskussioner 
 • Självständigt arbete 

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

Exempel:

 • resonerar kring innehåll i texten (tex. genom att använda ord och begrepp, koppla fakta, göra jämförelser, se samband/orsak och konsekvens...)
 • använder relevanta begrepp när du beskriver vad demokrati och mänskliga rättigheter är 
 • hur du jämför likheter och skillnader mellan olika samhällsstrukturer 
 • du kan beskriva på vilket sätt individer och grupper kan påverka beslut. Du kan beskriva varför människor inte får vara med och påverka. 
 • Du kan berätta din åsikt kring olika samhällsfrågor och använda passande argument. 
 • Du kan söka information på passande sidor för ämnet och förklara varför sidorna är trovärdiga. 

Utvärdering
Eleverna kommer få utvärdera arbetsområdet med fokus på deras kunskapsutveckling. 

 

 


Läroplanskopplingar

kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter,

kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga och mediala förhållanden och strukturer i samhället, och

förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor.

Sociala roller och normer i olika sammanhang, till exempel inom familjen och i vänskapsrelationer. Könsroller, jämställdhet och sexualitet.

Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.

Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, regioner och stat använder skattemedel till.

Exempel på skilda ekonomiska och sociala villkor för barn, i Sverige och i olika delar av världen.

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Hur individer och grupper kan påverka beslut, genom att rösta i allmänna val och till exempel genom elevråd i skolan eller genom att skapa opinion i sociala medier.

Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska val och partier i Sverige. Skiljelinjer i några aktuella politiska frågor.

Samhällets behov av lagstiftning samt några olika lagar och påföljder. Kriminalitet och möjliga konsekvenser för individ och samhälle.

De mänskliga rättigheterna och deras betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Principen om likabehandling, inklusive skydd mot diskriminering.

De nationella minoriteterna judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar: kultur, historia och rättigheter.

Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare och granskare av samhällets makthavare samt som underhållare.

Hur digitala och andra medier kan användas ansvarsfullt utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Aktuella samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.

Hur budskap, avsändare och syfte kan urskiljas och granskas med ett källkritiskt förhållningssätt i såväl digitala medier som i andra typer av källor som rör samhällsfrågor.

Eleven visar grundläggande kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter.

Eleven visar grundläggande kunskaper om förhållanden och strukturer i samhället. Eleven beskriver enkla samband inom olika samhällsstrukturer. Eleven för enkla resonemang om hur människor kan påverka och påverkas av förhållanden och strukturer i samhället.

Eleven för enkla resonemang om samhällsfrågor utifrån kunskaper om förhållanden och strukturer i samhället. Eleven granskar information och åsikter som rör samhällsfrågor i olika källor med enkla källkritiska argument.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback