Skolbanken Logo
Skolbanken

Matematik

Hammarens förskola, Luleå Kommun AUF · Senast uppdaterad: 25 augusti 2022

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.

Var är vi? Nuläge: 

 

Vad konkret ser vi att barngruppen behöver träna sig på?  

Se läroplansmålet. 

Något som utbildningen behöver utveckla? Utbildningen i förskolan behöver utveckla mötesplatser i lärmiljön som möjliggör utforskande av matematiken. Gäller både inne och ute.  Utbildningen behöver fortsätta arbeta med kompetensutveckling kring Bishops teorier med fokus på mäta och räkna.

Utbildningen i förskolan behöver fortsätta utveckla förskolans lärmiljöer så att det bidrar till barns lärande och utveckling.

 

 

Koppla utvecklingsbehoven till vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

Skolverket Matematiklyftet. Bishops matematiska aktiviteter med fokus på mäta och räkna. 

Koppla till lärteorier - sociokulturell teori. 

Rum för lärande kap 2 och 3. 

 

     

 

 

 

Vart ska vi? Målkriterier. Målet är uppfyllt när.  Den förväntade effekten 

Hur ser vi det på barngruppen?  När barnen visar på sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflekteraöver och pröva olika lösningar av egna och andrasproblemställningar i vardagens olika situationer. 

Hur ser vi det på utbildningen? Vi har stöttat och utmanat barnens matematiska förmåga via undervisning – styrd och spontan samt kompetensutveckling, föränderlig lärmiljö med närvarande pedagoger.  

 

Vilka kompetenser/förmågor ska utvecklas? Fokusera på 3-4 förmågor.

Undersöka, pröva, forma hypoteser-får idéer, urskilja – se samband 

 

 

Tänka kring förmågor: 

Enligt Lpfö ska barnen få möjlighet att träna på följande FÖRMÅGOR, förmågor är till för att kunna utforska, lära sig att lära och utvecklas som människa. Lusten ska driva barnens lärande… 

 

Argumentera                                            

Urskilja, se samband                             

Nyfiken 

Fantisera                                        

Jämföra olikheter och likheter  

 Dokumentera                         

Observera                                      

Kommunicera 

Forma hypoteser, får idéer 

Imitera                                           

Pröva                                                        

Uttrycka    

Uppmärksamma                          

Sortera, klassificera                          

Undersöka                                      

Förhandla                                     

Benämna                                          

Ställa frågor 

Upprepa                                      Samarbeta                                                                                                   

 

(Frågor att utgå från: Vad betyder att räkna, för dig? Vad betyder att mäta, för dig?) 

 

  Hur gör vi för att nå målet?  

 

 • Vilka aktiviteter ska utbildningen erbjuda för att nå målet?  Morgonmöte och tema (Det du gör med kroppen, fastnar i knoppen) 

 • Vilken miljö ska utbildningen erbjuda? Ute och inne? Utbildningen i förskolan ska erbjuda mötesplatser i lärmiljön som möjliggör utforskande i matematiken. Gäller både inne och ute.  

 

Dokumentationsverktyg: 

 • Hur ska vi dokumentera arbetet? Observationer i verksamheten med syftet att bidra till en likvärdig förskola, reflektionsprotokoll, film, barnens arbete, pedagogiska dokumentationer. 

 

 

Utvärdering - Uppföljning, resultat & analys 

Uppföljning, resultat och analys tre ggr per år. December, mars och juni. Lägg mest kraft på dec och juni. 

 

Resultat: Vad ser vi? 

 • Vad ser vi utifrån den förväntade effekten? 

 

 

 

Analys: 

Hur blev resultatet? (”Bevis” för att målet är uppnått) 

 

 • Vad berodde resultatet på? 

 • Hur har barnen fått inflytande?  

 • Hur och varför har pedagogernas förhållningssätt och kompetens bidragit till undervisning etc. 

 • Vilken betydelse har aktiviteter, material och lärmiljön till resultatet? 

 • Vilken betydelse har organisation av barngruppen, arbetet i temagrupperna, schemat haft? 

 • Vilken betydelse har dokumentation haft för resultatet? 

 • Hur kopplar vi analysen till vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? 

 

Hur går vi vidare: Fortsatt utveckling i arbetet mot målet. 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback