Skolbanken Logo
Skolbanken

Utveckling och lärande

Storskiftets förskola, Luleå Kommun AUF · Senast uppdaterad: 25 augusti 2022

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar social utveckling. Med fokus på barns hälsa och välmående - ett liv i balans.

Systematiskt kvalitetsarbete SKA   

                                                                          

Storskfitets förskola 

Datum: 220620 

Läroplansmål 

 

Ledord 

Hälsa & rörelse - hälsoaktiviteter 

Likvärdighet pojkar och flickors förutsättningar - observation/titta givna frågeställningar. 

Lärmiljöer 

 

Var är vi? Nuläge: 

 • Vad konkret ser vi att barngruppen behöver träna sig på? Se läroplansmålet 

 

 • Något som utbildningen behöver utveckla? Utbildningen behöver ge barnen en möjlighet till ökad förståelse för vad hållbar social utveckling är och hur deras val kan påverka. 

          

 • Koppla utvecklingsbehoven till vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

    Artiklar Förskoleforum. 

 

 

Vart ska vi? Målkriterier. Målet är uppfyllt när.  Den förväntade effekten 

 • Hur ser vi det på barngruppen/utbildningen? När vi ser en ökad förståelse hos barnen för vad hållbar social utveckling är och hur deras val kan påverka. 

 • Vilka kompetenser/förmågor ska utvecklas? Fokusera på 3-4 förmågor. 

 

 

Tänka kring förmågor: 

Enligt Lpfö ska barnen få möjlighet att träna på följande FÖRMÅGOR, förmågor är till för att kunna utforska, lära sig att lära och utvecklas som människa. Lusten ska driva barnens lärande… 

 

Urskilja/se samband 

Uppmärksamma 

Samarbeta 

 

Argumentera                                            

Urskilja, se samband                             

Nyfiken 

Fantisera                                        

Jämföra olikheter och likheter  

 Dokumentera                         

Observera                                      

Kommunicera 

Forma hypoteser, får idéer 

Imitera                                           

Pröva                                                        

Uttrycka    

Uppmärksamma                          

Sortera, klassificer                          

Undersöka                                      

Förhandla                                     

Benämna                                          

Ställa frågor 

Upprepa                                      Samarbeta                                                                                                   

 

 

  Hur gör vi för att nå målet?  

 

 • Vilka aktiviteter ska utbildningen erbjuda för att nå målet?  

Utbildningen ska ge barnen möjlighet till olika former av fysiska aktiviteter som gynnar hälsa och välmående - liv i balans. 

 • Vilken miljö ska utbildningen erbjuda? Ute och inne? 

 

Föränderlig lärmiljö inne och ute. 

Att använda alla tillgängliga “rum”, inne på förskolan, ute på förskolegården och i närmiljön. 

Använda de digitala verktygen som vi har. 

 

Dokumentationsverktyg: 

 • Hur ska vi dokumentera arbetet? (Tex observationer, reflektionsprotokoll, film, barnens arbete, pedagogiska dokumentationer etc.) 

 

 

Utvärdering - Uppföljning, resultat & analys 

Uppföljning, resultat och analys tre ggr per år. December, mars och juni. Lägg mest kraft på dec och juni. 

 

Resultat: Vad ser vi? 

 • Vad ser vi utifrån den förväntade effekten? 

 

 

 

Analys: 

Hur blev resultatet? (”Bevis” för att målet är uppnått) 

 

 • Vad berodde resultatet på? 

 • Hur har barnen fått inflytande?  

 • Hur och varför har pedagogernas förhållningssätt och kompetens bidragit till undervisning etc. 

 • Vilken betydelse har aktiviteter, material och lärmiljön till resultatet? 

 • Vilken betydelse har organisation av barngruppen, arbetet i temagrupperna, schemat haft? 

 • Vilken betydelse har dokumentation haft för resultatet? 

 • Hur kopplar vi analysen till vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? 

 

Hur går vi vidare: Fortsatt utveckling i arbetet mot målet.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback