Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

2

Svenska - Livet i bokstavslandet

Norrbackaskolan, Sigtuna FSK/GR · Senast uppdaterad: 26 augusti 2022

I Livet i bokstavslandet får vi följa de olika karaktärerna Coco, Dani, Ami och Bruno och vad som händer i deras liv. Vi lär oss att skriva olika slags texter, läsförståelse och grammatik. Vi arbetar med läsebok och arbetsbok både enskilt och gemensamt. Vi kommer göra olika digitala övningar och gruppövningar för att utveckla läs- och skrivförmågan.

Lärandemål

- Skriva olika slags texter, exempelvis instruerande text, berättande text, beskrivande och förklarande text. 

- Använda stor bokstav, punkt och stava vanliga ord rätt. 

- Skriva enkla texter för hand med läslig handstil och på dator

- Skapa en röd tråd i sina texter med tydlig inledning, handling och avslutning. 

- Återge text både skriftligt och muntligt. 

- Ge respons och omdöme på sitt arbete och andras arbete.

- Utifrån respons bearbeta och förtydliga sin text. 

- Söka information ur hänvisad källa. 

- Läsa, lyssna och analysera olika texter.

- Läsa texter med flyt. 

 

Undervisning

- Lärarledda genomgångar. 

- Titta på tillhörande film för varje kapitel från Livet i bokstavslandet säsong 2.

- Läsa och gå igenom olika modelltexter, deras uppbyggnad och syften. 

- Göra digitala övningar som tillhör varje kapitel.

- Diskutera, samtala och arbeta tillsammans. 

- Skapa och bearbeta texter med olika uppbyggnader.

- Träna ord och begrepp på olika sätt. 

- Använda de olika läsförståelsestrategierna för att förstå olika texter vi läser. 

 

Bedömning

Vi kommer bedöma förmågorna genom: 

- Skriftliga kartläggningar. 

- Skriftliga arbeten som du skriver, att de innehåller inledning, tydlig handling och har en avslutning. 

- Att se om du skriver meningar på korrekt sätt med stor bokstav, punkt och stavar vanliga ord rätt. 

- Delaktighet och aktivitet under lektionerna. 

- Att du ska kunna ge respons på ditt och andras arbeten. 


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa, och

Gemensam och enskild läsning. Sambandet mellan ljud och bokstav. Strategier för att avkoda, förstå och tolka ord, begrepp och texter.

Att återge delar av innehållet i olika texter samt resonera om budskap i texterna och jämföra med egna erfarenheter.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Grundläggande textbearbetning.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkliga strukturer och normer. Grundläggande skrivregler, med gemener och versaler, de vanligaste skiljetecknen samt stavning av vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Att ge och ta emot muntliga instruktioner.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback