Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

F

Matematiska resonemang och uttrycksformer

Backaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 25 augusti 2022

Under läsåret i förskoleklass kommer eleverna på ett lekfullt, laborativt och undersökande arbetssätt möta matematik. Detta för att väcka en nyfikenhet och ett intresse kring matematiska begrepp samt att visa att matematik finns runt omkring oss hela tiden. Undervisningen skall bidraga till att eleverna skapar en tilltro till sin förmåga att använda matematik i vardagen. Vi strävar efter en individuell progression hos varje elev.

Målet med undervisningen:

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • föra och följa matematiska resonemang, så som naturliga tal, del av helhet och del av antal
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
 • använda matematiska begrepp och förstå dess innebörd (ex riktning, läge, form)

Innehåll:

 • matematiska begrepp (ex.lägesord, par, hälften)
 • sortera och klassificera olika föremål
 • geometriska former och deras namn
 • känna till sambandet mellan siffra och antal, 0-20
 • ordningstal
 • mönster
 • symmetri
 • tid, ex. veckodagar, årstider, tidsuppfattning
 • diagram
 • introduktion av räknesätten

Undervisning och arbetsformer

I skolans inom- och utomhusmiljö möter eleven, både enskilt och i grupp, matematik via lek och planerade aktiviteter. Exempel på detta kan vara:

 • matematiska samtal och resonemang
 • sorteringsövningar
 • matematiska spel
 • digitala verktyg
 • mattemusik
 • konstruktion och skapande
 • enklare undersökningar med rimlighetsbedömning

Detta dokumenteras, reflekteras kring och ges återkoppling på.

 


Läroplanskopplingar

Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem

Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.

Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback