Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

7 - 9

Världens befolkning HT 22 klass 7A&7B

Tappströmsskolan, Ekerö · Senast uppdaterad: 26 augusti 2022

För 200 år sedan fanns det cirka en miljard människor på jorden. Mycket har hänt sedan dess och idag är det cirka 7,5 miljarder människor på jorden. Befolkningsökningen har gått så snabbt att man pratar om en befolkningsexplosion. Enligt FN:s befolkningsavdelning (UN Population division) kommer ökningen fortsätta och kan komma uppnå 13 miljarder år 2100. I världens fattigaste länder ökar befolkningen och och de rikaste länderna är det motsatta. Arbetsområdet tar upp orsaker och konsekvenser till bland annat migration, befolkningsökningen, urbanisering, fattigdom och ohälsa.

Tidsperiod

Vecka 33- 38

Kursplan i ämnet

Ur syftet:

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla en medvetenhet om de sammanhang där geografiska kunskaper är viktiga och användbara.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor.

Undervisningen ska även ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper i att göra geografiska analyser av omvärlden och att presentera resultaten med hjälp av geografiska begrepp.

Konkretiserade mål:

Efter avslutat arbetsområde ska du ha kunskap om:

* orsaker till befolkningsutvecklingen (förr - nu - framtidsprognos)

* hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet:

* orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen.

* orsaker till och konsekvenser av migration (dvs att folk flyttar mellan olika länder)

* orsaker till och konsekvenser av urbanisering (dvs att folk flyttar till städerna)

* orsaker till fattigdom och ohälsa.

* olika sätt att dela in världens länder i grupper baserat på ekonomi och levnadsstandard.

* egenskaper som är typiska för rika respektive fattiga länder. 

* samband mellan fattigdom, ohälsa och befolkningstäthet.

* att läsa och tolka diagram och kartor som beskriver befolkningsfördelning och befolkningsutveckling, bland annat befolkningspyramider och demografiska transitionen.

* använda ord och begrepp som hör till området.

Förmågor som tränas:

* analysera förhållanden i omvärlden med hjälp av olika källor, t ex kartor och diagram som befolkningspyramider.

* göra jämförelser (likheter och skillnader)  t ex mellan olika länder eller olika platser.

* beskriva samband, t ex orsaker och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration.

* resonera kring hur människors levnadsvillkor påverkas av den ojämna befolkningsfördelningen.

* använda geografiska begrepp.

 

Arbetssätt och undervisning

Vi utgår från läromedlet Utkik Geografi 7-9, avsnittet har rubriken Världens befolkning, sidorna 106-129. Avsnittet finns även digitala läromedlet Gleerups. Där finns möjligheten till bland annat lättläst text, talsyntes och interaktiva övningar. Länk till avsnittet finns under resurser. Uppgifter till arbetsområdet kommer att ligga i teams under SO kanalen under filer. Under lektionerna tränar vi på olika förmågor. Lektionerna utgår från en powerpoint-presentation och eleverna antecknar. Diskussionerna sker enligt EPA - metoden, dvs enskilt, grupp och helklass. Uppgifterna till läromedelstexterna och genomgångarna ser olika ut. Det kan t ex vara frågor i form av instuderingsfrågor, arbetsblad eller diskussionsövningar. Vi tittar även på filmer från NE. 

 

Bedömning

Prov i Digiexam vecka 38.

Planering och resurser

Genomgångar och olika övningar ligger i Teams under SO-kanalen.

Länk till planering i gleerups; https://gleerupsportal.se/laromedel/planering/38a07ec1-69d3-4992-a03e-217fcae56a93/overview

 

 

 


Läroplanskopplingar

Orsaker till och konsekvenser av demografiska mönster och förändringar: befolkningsfördelning, befolkningsutveckling, migrationsmönster och urbanisering.

Vad klimat är och faktorer som påverkar klimatet. Människans påverkan på klimatet och konsekvenser av klimatförändringar för människa, samhälle och natur i olika delar av världen.

Digitala och analoga kartors uppbyggnad samt olika kartprojektioner och deras egenskaper. Geografiska informationssystem (GIS) och exempel på hur de används i samhället.

Beskrivningar och analyser av platser och regioner med hjälp av kartor, enkla former av GIS, fältstudier och andra geografiska källor, metoder, verktyg och begrepp.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris utifrån kunskapskraven i Geografi åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback