Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Undervisning i grupp.

Ludvika gårds förskola, Ludvika · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Planeringsmall för pedagoger efter genomförd kartläggning på avdelningens organisations- och gruppnivå. Syftet är att tydliggöra vilka behov som finns och planera för hur pedagogerna kommer arbeta framåt.

Rubrik: 

 

  • Undervisning i grupp

 

 

Var är vi? 

Vi ser att alla barn har ett behov av undervisning i mindre grupper. Undervisningen kommer främst att bestå av olika former av språkarbete för att gynna språkutvecklingen. Dessutom ser vi att barnen behöver få kunskaper i det sociala samspelet, respekt och värdegrund. Utifrån kartläggningen ser vi också att vi behöver förändra våra samlingar, både till innehåll och tid. De gemensamma samlingarna kommer att bli kortare för att därefter dela upp barnen i tvärgrupper med ca 3 barn och en pedagog per grupp.

                                                

               

Vart ska vi?

Vi vill:

*stimulera barnens språkutveckling

*öka barnens förståelse för respekt, hänsyn och vår gemensamma värdegrund.

*ge barnen många möjligheter till att utveckla leken och därigenom det sociala samspelet.

  

Hur gör vi?

Tre gånger i veckan har vi en kortare samling i helgrupp.  Där vi använder oss av en tavla och kort på alla barn för att kunna förtydliga vilka av barnen som närvarande eller inte. Vi sätter även upp inprintbilder på hur dagen kommer att se ut. 

En gång i veckan kommer vi att ha undervisningstillfällen i tvärgrupper där vi kommer att fokusera på värdegrundsarbetet. Tex "jaget", kompisböcker mm. Vi tänker att mindre grupper hjälper oss att bemöta varje barns behov och förutsättningar.

Vid ett annat tillfälle i veckan kommer vi att i helgrupp titta på en "Pinofilm". (en utvald film per månad) Filmerna är utvalda och kopplade både till vårt värdegrunds- och språkarbete. Vi kommer dessutom att använda oss av Pinoböcker med samma titel som filmen.

Dokumentation i Unikum både med enskilda och gemensamma Lärloggar. 

Vi kommer även att föra anteckningar på Lagis och reflektionstillfällen.

Planeringen kommer att följas upp 8/10-22.

Utvärdering sker 19/12-22.

 

Hur blev det?

 

 

Hjälpfrågor:

  • Utifrån uppsatta mål, vad blev resultatet?

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,

medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback