Skolbanken Logo
Skolbanken

ARBETSPLAN, Förskolan Skutudden HT22-VT23 (Jollen)

Förskolan Skutudden, Falun · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Förskolans arbetsplan handlar om att fastställa förskolans prioriterade mål och planera vilka metoder man ska arbeta utifrån för att nå målen.

Arbetsplanens mål:

 

Falu Förskolas centrala mål: Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära är grunden för utbildningen. 

 

1.     Team Runns mål: 
Förskolorna i Team Runn kännetecknas av pedagoger som har förståelse och medvetenhet kring språkutvecklande förhållningssätt.  


2.     Rektorsområdets mål: 
Rektorsområdets förskolor kännetecknas av att alla som ingår i arbetslaget kontinuerligt och systematiskt följt, dokumenterat och utvärderat förskolornas systematiska kvalitetsarbete i Unikum för att förbättra utbildningen och därmed öka måluppfyllelsen.

 

3.     Förskolans lokala mål:
Förskolan Skutudden kännetecknas av att varje barn utmanas och stimuleras i sin utveckling av naturvetenskap och teknik.

 

 

Så här når vi målen genom att:

 

Metoder för mål 1.

 

 •         Genom att implementera en ny arbetsplan med prioriterade områden
 •        Genom att dokumentera i Unikum där planering, lärlogg, reflektion och analys
      är kopplade till arbetsplanens prioriterade områden. 
 •        Genom en gemensam uppstart på studiedagen 26/8 med specialpedagogerna  
 •         Nätverket i Team Runn ska ha fokus på ett språkutvecklande arbetssätt. 
 •         APT ska alltid innehålla en pedagogisk fråga utifrån språkutvecklande fokus. 
 •         Digitala verktyg används som ett komplement liksom annat material vi tillför
      utbildningen. 
 •      I Dialog med rektor diskutera och följa upp hur varje medarbetare kan och har
     bidragit till ökad måluppfyllelse.  

 

Metoder för mål 2.

 • På studiedagarna ska planering, lärlogg, reflektion och analys kopplas tillarbetsplanens prioriterade områden. 
 •          På avdelningsreflektionen ska alla läsa eller skriva under avdelningens planering
  samt skriva en lärlogg för det barnen gjort i verksamheten. 
 •        Genom att använda vårt gemensamma stödmaterial, till exempel MALL för
  SKA-frågor.  
 •        Digitala verktyg används som ett komplement liksom annat material vi tillför
  utbildningen. 
 •        I dialog med rektor diskutera och följa upp hur varje medarbetare kan bidra och har bidragit till ökad måluppfyllelse.  

 

Metoder för mål 3:

 • Göra gården mer utmanade och inspirerande för dom äldre barnen. Mer bygg och konstruktion ute.

 •  Tema Alfons Åberg

 •  Aktivitetstavla för dom yngre barnen.

 •  Vi kommer att använda våra grupper för att lättare tillgodose alla barn.

 •  Se över våra lärmiljöer

 •  Vi kommer att jobba med sopsorterarmonster.


Läroplanskopplingar

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,

skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och

respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,

varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt följs, dokumenteras och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål,

resultat från uppföljningar och utvärderingar systematiskt och kontinuerligt analyseras i syfte att utveckla förskolans kvalitet och därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande, och

följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,

planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen systematiskt och kontinuerligt och därmed verka för ökad måluppfyllelse,

genomföra det systematiska kvalitetsarbetet under medverkan av förskollärare, barnskötare och övrig personal samt säkerställa att barnens vårdnadshavare ges möjlighet att delta i kvalitetsarbetet

planering och genomförande utgår från läroplanen och från det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig, 

utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande och som utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet.

Matriser i planeringen
Förskolans arbetsplan
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback