Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 9

Dikt, Poesi & Lyrik

Tanumskolan 7-9, Tanum · Senast uppdaterad: 26 augusti 2022

Låt oss ta död på våra fördomar om att dikter är tråkigt och svårt att förstå!

Mål– syfte och konkretiserade mål

Under läsåret ska vi fördjupa oss inom dikt- poesi- & lyrikens värld. Vi lär oss om begrepp, olika sätt att uttrycka sig på och använda sig av sitt språk.

Undervisning– genomförande och tidsplan

Vi jobbar med detta område till och från under hela läsåret genom; genomgångar, gruppskrivande, eget skrivande, läsande & analyserande.

Bedömning– vad som skall bedömas och hur det går till

Du kommer att ha en egen Google-presentation där du succesivt kommer att lägga in egenskrivna dikter, din analys av dikter samt filer där du högläser dikter. Vikt ligger även på layout och att du arbetar estetiskt med ex. komletterande bilder. Allt i din Google-presentation kommer att vara bedömningsunderlag för de mål och kriterier som är länkade i denna planering.


Läroplanskopplingar

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.

Analys av texter med koppling till upphovsperson, tid och andra texter samt utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Disposition och redigering av texter med hjälp av digitala verktyg. Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Epik, lyrik och dramatik. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i berättande och poetiska texter. Bildspråk, gestaltningar, parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sammanhang. Språkets betydelse för att utöva inflytande.

Matriser i planeringen
Svenska åk 9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter