Skolbanken Logo
Skolbanken

Loke Delaktighet och inflytande och Personlig och social utveckling Ht 2022

Frejaparkens förskola, Svedala · Senast uppdaterad: 11 september 2022

Vi kommer arbeta med att lyssna på varandra utifrån vårt projekt Vatten och gemensamma tema ”vi leker och blir lärd i digitaliseringens värld” under Ht 2022 på avdelning Loke

Planering Ht 2022

Mål (Lpfö)

Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla: 

  • "Förståelse för demokratiska principer och förmågan att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem".

  • "Sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten still sin kroppsliga och personliga identitet".

  • "Att utveckla intresse för berättelser, bilder, texter, i olika medier, såväl digitala som andra, samt förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa". 

 

Riktlinjer

  • Förskollärare ska ansvara för att varje barn får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  • Arbetslaget ska skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.Frågeställning utifrån strävansmålet: 
Hur lyssnar barnen på varandra?

 

 

Kriterier för strävansmålet: 
Att barnen kan lyssna på varandra under olika situationer och förstå grunden för demokrati i vardagen. 

 

 

 

Nuläge :
Barnen befinner sig på olika stadier när det kommer till att lyssna på varandra. De har börjat leka olika lekar som kräver en förståelse för att lyssna in varandra och vi kan se att detta är något de behöver vägledning i. Några barn har börjat använda ordet "stopp" eller ”sluta” för att markera när de inte vill.

 

 

 

Metoder för att nå målet: 
Använda oss av lekgrupper där barnen får mötas i olika konstellationer. 
Rösta fram olika beslut i barngruppen.

Använda oss av olika digitala hjälpmedel undervisning och utbildning så som exempelvis ”Decide Now!”

Återkoppling och reflektion i form av exempelvis bilder och konkreta föremål.

Takk, bildstöd samt en fiktiv figur. 

 

 

  

Poststruktuell ingång

Vi kommer arbeta transdisciplinärt med flera strävansmål utifrån Lpfö som ”möter” varandra. Vi kommer arbeta utifrån barnens intresse och behov och deras erfarenheter. 

När vi arbetar Rhizomatiskt så vet vi inte riktigt i vilken riktning det bär av, det är oförutsägbart och växer i alla riktningar, genom att ta till vara på barnens intresse och frågor så styrs undervisningen där efter. 

 

 

Vi kommer attarbeta utifrån tre av de sju strategierna enligt utvecklingspedagogiken: 

Variation - Vi kommer att låta barnen möta lärande i olika situationer för att kunna urskilja vad demokrati innebär samt hur viktigt det är att lyssna på varandra.

 

Barn behöver stöttas och utmanas - Vi pedagoger behöver vara närvarande i barnens lek för att få syn på när de behöver stöttning och utmaning i leken. 

Mönster görs synliga - Vi arbetar utefter att ha en tydlig struktur och mönster i vår undervisning och utbildning, då barnen får igenkänning även om lärobjektet är något nytt.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback