Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Skogens Introduktionsplanering

184421 Förskola Blombacka, Stockholm Farsta · Senast uppdaterad: 26 augusti 2022

Det här är den första planeringen i Farstas kommunala förskolors systematiska kvalitetsarbete. Totalt har vi fyra planeringar varav Introduktionsplaneringen är den första och sträcker sig fram till oktober då projektbeskrivningen skrivs. Planeringen används som en riktning för utbildningen och undervisningen samt för att koppla de observationer och dokumentationer som görs under introduktionsperioden.

Introduktionsperiod

Syfte med förskolans introduktion

Under introduktionsperioden ska vi lära känna varje barn, se vad de har för tidigare erfarenheter och intressen för att identifiera ett nuläge. Vi utmanar barnen i sitt lärande, deras intressen och erfarenheter tas tillvara. Samtidigt ska förskolan ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den. Förskolan ger varje barn en möjlighet att känna samhörighet i gruppen, de utvecklar en förmåga att lyssna och reflektera tillsammans med andra, både barn och pedagoger. Genom en tydlig information och kommunikation om mål och innehåll i utbildningen skapas förutsättningar för en god samverkan med hemmet. 

Vad sker under introduktionsperioden?

Varje barn ska känna att förskolan är till för dem, en plats dit de vill komma. De erbjuds en tydlig, tilltalande, tillgänglig och tillåtande miljö där utforskande, nyfikenhet, lek och lärande står i centrum. Samtidigt blir barnen en del av en gemenskap, de lär känna sin personal och de andra barnen i barngruppen. 

Planeringen används för att koppla lärloggarna med observationer och dokumentationer vi samlar på oss under introduktionsperioden. Dessa använder vi sedan när vi går vidare och formulerar vår projektfråga i nästa planering.

Under introduktionsperioden iscensätter vi undervisningssituationer, där vi observerar barnens intressen samt hur de interagerar med aktiviteterna som erbjuds. Här introducerar vi samtidigt miljö och material, ute och inne. 

I samband med introduktionsperioden erbjuds vårdnadshavare möten och information kring förskolans utbildning.

 

Hur ska utbildningen genomföras? (svara på frågorna)

Hur organiserar vi för en utbildning som är tydlig, tilltalande, tillgänglig och tillåtande för alla barn? 

Vi gör detta genom att introducera

förskolans rutiner och förhållningssätt samt utforska våra lärmiljöer tillsammans med barnen i mindre grupper.

 

 

Hur förbereder vi oss för att arbeta utifrån en tydliggörande pedagogik?

Vi förbereder oss för att arbeta utifrån en tydliggörande pedagogik genom att

påbörjar arbetet med att introducera bildstöd som stöttning i kommunikationen om förskolans rutiner och aktiviteter d.v.s. rutiner, aktiviteter och material representeras av en bild som visar vad som skall ske, vad som finns att välja på eller i vilken ordning något görs t.ex. vid påklädning av ytterkläder eller handtvätt.

-

 

Hur förbereder vi våra lärmiljöer utifrån att barnen nyfiket och lekfullt får bekanta sig med läroplanens ämnesområden?

Detta gör vi utifrån ledorden tydlig, tilltalande,

tillgänglig och tillåtande. Materialet och våra miljöer är indelade efter läroplanens olika ämnesområden och materialet förstärks med bilder

Vi förbereder våra lärmiljöer utifrån att barnen nyfiket och lekfullt får bekanta sig med läroplanens ämnesområden genom att förbereda våra lärmiljöer.

 

Hur organiserar vi verksamheten för att lära känna varje barn, vad de har för tidigare erfarenheter och intressen?

Vi organiserar verksamheten för att lära känna varje barn, vad de har för tidigare

erfarenheter och intressen genom att dela in barnen i mindre grupper. Pedagogerna förhåller sig medforskande och observerande för att kunna ta till vara på och utveckla barnens intressen och kunskaper.

 

 

Hur förbereder vi oss för att ge varje barn en möjlighet att känna trygghet och samhörighet tillsammans med andra, både barn och pedagoger?

Under introduktionsperioden fokuserar vi på alla de möten som sker. Mötet med

pedagoger, barnens möte med varandra och miljön. Genom dessa möten får barnen möjlighet till att skapa en trygghet och samhörighet till oss och varandra. Dessa möten möjliggör det för barnen att bli trygga i verksamheten.

Genom introduktionen, uppdelningen i mindre grupper och stöttning av pedagogerna och kamraterna får barnen tid och motivation till att utforska och känna samhörighet.

 

Hur förbereder vi våra lärmiljöer utifrån att barnen nyfiket och lekfullt får bekanta sig med våra uppmärksammade utvecklingsområden från omeps skala för hållbarhet i förskolan?

Beskriv vilka/vilken dimension ni kommer ha mest fokus på.

 Vi på förskolan arbetar aktivt med att introducera miljöerna och materialet för barnen. Vi gör detta genom att samtala i mindre grupper där alla barn får komma till tals och möjligheten till att uttrycka sina åsikter och tankar för att kunna påverka sin undervisning.

 

Vi vill göra barnen mer delaktiga och medvetna om hur materialet samt miljön påverkar oss och påverkas av våra beslut utifrån den ekonomiska dimensionen. Genom att skapa en förståelse för vår omvärld och samhället hoppas vi på att skapa en medvetenhet kring hur våra val kan bidra till en hållbar utveckling och mindre slit och släng. 

 

Hur skapar ni ett förtroendefullt samarbete med vårdnadshavarna samt informerar om mål och innehåll i utbildningen? 

Vårdnadshavarna är viktiga för barnen och för förskolan. Det är därför viktigt för oss att ha ett förtroendefullt samarbete med vårdnadshavarna. Vi använder oss av nyhetsinlägg, lärloggar och muntlig kommunikation med vårdnadshavarna och vi finns tillgängliga på både telefon och mail när ni har frågor eller behöver hjälp med något. Verksamheten dokumenteras och delas sedan på skolplattformen. Verksamheten och utbildningen delas och kommuniceras även genom uppföljningssamtal, utvecklingssamtal och föräldramöten.

 

Information om lärloggar

Lärloggar och Planeringar utgör underlag för vidare undervisning och utvecklingssamtal.

Pedagoger lägger in ett urval av samlad dokumentation i lärlogg för grupp.

En lärlogg visar på en pedagogisk aktivitet, planerad eller spontan, där syftet är att synliggöra barns lärande.

När en lärlogg för grupp publiceras blir den synlig i Skolplattformen för vårdnadshavare.

Utifrån gruppens gemensamma lärloggar skapar pedagogerna individuella lärloggar 1-2 ggr/år som endast är synliga för det enskilda barnets vårdnadshavare.

I de individuella lärloggarna är fokus riktat på barnets förändrande kunnande, lärande och utveckling. 

 

Stöd till dig som pedagog:

I materialet Riktlinjer Planering och Bedömning Farsta kommunala förskolor finns stöd i arbetet med planeringar och lärloggar. 

I Farsta kommunala förskolors material Miljörond finns stöd i arbetet med miljö och material.

I Farsta kommunala förskolors material Tygliggörande pedagogik finns stöd i arbetet med tydliggörande pedagogik.

I Farsta kommunala förskolors material Språkprogrammet finns stöd i arbetet för bland annat ett språkutvecklande arbetssätt.

Skriv era rutiner/strukturer för avdelningen och förskolan i reflektionsboken/onenote under introduktion.

Önskemål om fler läroplanskopplingar läggs med fördel in under respektive lärlogg.

 


Läroplanskopplingar

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen

vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback