Skolbanken Logo
Skolbanken

Molnet 1. Johannes förskolor Nytt pedagogiskt år 2022-2023

093071 Förskolan Hälsobrunnen, Stockholm Norra innerstaden · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Under det kommande pedagogiska året på Johannes Förskolor fortsätter vi arbeta med vårt gemensamma tema: Hållbara relationer till varandra, värden och Världen. Terminen startas nu upp med workshops för både barn och pedagoger med kopplingar till vårt tema. I arbetet med dessa letar vi inspiration och ledtrådar kring vad barnen tycker är intressant. Utifrån detta gör vi sedan ett projektval som är kopplat till barnens intresse.

Gemensamt tema Johannes förskolor: 

Hållbara relationer till varandra, världen och världen

Gemensam frågeställning Johannes förskolor:

Kring vilka hållbarhetsfrågor berörs och engageras barnen?

Vilka undervisningsstrategier använder vi för att stötta barnens lärande?

Gemensamt syfte kring temat Johannes förskolor:

Vi vill fortsätta fördjupa vårt arbete med hållbara relationer till varandra, till viktiga värden och till världen.

Vi använder parkerna och skogen i vår närmiljö som förskolans ateljéer. Vi tar del av stadens erbjudanden och ser vår stad som en lärande arena.

Genom våra kroppar och sinnen vill vi skapa en ekologisk känslighet och empati för vår omvärld.

Vi undersöker ekologiska samband, förutsättningar för biologisk mångfald samt kretslopp i naturen för att skapa förståelse för och kunskap om hållbar framtid.

Vi växlar mellan undersökningar ute och inne, mellan studier av olika ämnen och estetiska gestaltningar. 

Syfte med undervisningen i naturvetenskap är att barnen ska få möjlighet att utveckla nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Människan har i alla tider drivits av en vilja att förstå naturfenomen.

 Vi vill med undervisningen i Hållbar utveckling stärka barnens resurser till att tackla, hantera och leva i de svårigheter och möjligheter som dyker upp i livet.

Kunskap om materiens kretslopp är viktiga för att kunna förstå att det vi gör idag påverkar framtiden. Du och jag är alla en del i kretsloppet.

Undervisningen ska också bidra till barnens fysiska, psykiska och sociala välbefinnande och hälsa.

Genom att vi arbetar med jämlikhet och likabehandling kan vi  skapa en grund för barnen att vara aktivt deltagande i samhället

 

För att skapa engagemang och intresse hos barnen för omsorg om varandra och naturfenomen kommer vi i årets Workshops studera och undersöka naturens kretslopp och livscykler. Barnen kommer att få skapa relation till bl.a insekter för att där igenom ställas inför frågor kring omtanke och omvårdnad om det levande och icke levande. Vad behöver människan och naturen för att må bra och utvecklas?

 

Kunskap om materiens kretslopp är viktiga för att kunna förstå att det vi gör idag påverkar framtiden. Du och jag är alla en del i kretsloppet.

 

 

Barnen ska under den inledande workshopen få:

 

  • Studera material, djur och  insekter i omgivningen , skogen och på förskolan
  • Resonera kring  djurs livsvillkor hur de bor, vad de äter och hur de lever.
  • Närstudera sig själva och insekter i ateljén. Beskriva med matematiska begrepp som geometri samt pröva olika tekniker för tecknande och måleri
  • Undersöka och experimentera med materials egenskaper och hur material kan sorteras, beskrivas, förändras och återbrukas

 

Förskolan ska ge barn förutsättningar  att utveckla:

 

– ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 

– förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

 

– intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

– förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

 

 

 


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback