Skolbanken Logo
Skolbanken

Matematik Tulpanen 22/23

Kaprifolgatans förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 26 augusti 2022

Vår matematik period startar vecka 35 och sträcker sig 8 veckor framåt. Vi kommer att utmanas, lära och leka inom det matematiska spektrat.

Matematik period Tulpanen läsår 2022/2023

 

Var är vi?

Barnens matematiska förmågor skiljer sig åt och varierar beroende på var i matematiken vi befinner oss, ålder samt erfarenhet. Barnen visar intresse för mätning i form av olika aktiviteter. Vi kan också se att de visar intresse för ordning, antal och sortering. En av Bishops matematiska aktiviteter är att lokalisera vilket vi kan se ett intresse för, att lokalisera sig själv, föremål och kompisar. Barnen visar också intresse för former. 

 

 • Vad lockar barnens nyfikenhet? 

Rörelse är något som lockar barnen och som vi kan använda som medel i vår undervisning mot målen i matematik. 

 

Vart ska vi?

Läroplanen för förskolan 2018 Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...

 • ·       förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

 • ·       förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

 • Förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Vi använder oss av den didaktiska triangeln i vårt sätt att undervisa: Någon (pedagog) som riktar någons (barnet) uppmärksamhet mot något (matematiken).

 

I vårt bemötande av barnet i undervisningen förhåller vi oss till Lev Vygotskijs proximala utvecklingszon. Den proximala utvecklingszonen är en teori som innebär att man har en tro på att barnet har potentialer att nå "nästa steg" i utvecklingen om barnet får hjälp av en mer kunnig person, vi pedagoger. Vi ska med vår kunskap kunna leda och undervisa barnet så att hen når sin nästa utvecklings nivå. Den proximala utvecklingszonen kopplar vi även samman med det myntade begreppet det kompetenta barnet, vi tror på att barnet kan. I undervisningens praktik använder vi oss av EPA-metoden (Ensam, Par, Alla) men också en omvänd variant: APE = Alla, Par, Ensam. 

 

Lärandeobjekt: 

Antal

Matematiska begrepp (Matematik, antal, former, addition, subtraktion, sortera, mäta, räkna)

Mängd

Sortering

Mäta

Problemlösning

·       

·       Vilka indikatorer ska vi ha för de mål vi valt ut?

 • Antal: Att barnen visar på en progression inom subitisering vilket är en färdighet och förmåga som innebär att man lär sig se antal utan att behöva räkna innan. Exempel på detta kan vara en tärning, att barnen ser antalet prickar utan att behöva räkna dem med fingrarna. För någon kan det vara att skilja på noll och ett och/eller att skilja på ett och fler. 

 

 • Matematiska begrepp: Att barnen visar självständighet och förståelse för att använda sig de matematiska begreppen i den fria leken. En annan idikator är att de kan använda sig av de matematiska begreppen i olika situationer och aktiviteter. 

 

 • Mängd: Att barnen visar förståelse för olika typer av mängder (Få-färre-färst mm), hel och halv. Barnen visar progression för hur de använder olika typer av mått för att påvisa en viss mängd. 

 

 • Sortering: Att barnen visar självständighter för att sortera inom flera olika kategorier.
 •  
 •  
 • Mäta: För att kunna mäta behöver man få kunskap om olika metoder att mäta samt att det finns olika typer av mått. Nästa steg är att lära sig känna igen siffror och hur de ser ut för att så småningom kunna använda sig av dem när man mäter med olika metoder och verktyg. Barnen visar en progression i sin förmåga att mäta och med hjälp av olika verktyg. 

 

 • Problemlösning: Att barnen visar en medvetenhet kring problemlösning och tar med sin förmåga in i leken och vardagliga situationer. 

 

 

Hur gör vi?

 • Vilka undervisningssituationer ska vi planera för?

Undervisningssituationer som berör ovanstående lärandeobjekt. 

 • Hur ska vi organisera undervisningen vi planerat för?

Vi arbetar i mindre grupper för att främja varje enskild individs inlärning. Lärmiljön kommer vara anpassad efter matematikperioden med material som bjuder in till matematik i den fria leken.

 

 • Vilken uppföljning behöver ni genomföra för att kunna se om er undervisning gett önskat resultat?

Vi kommer fortsätta med att använda de två sista veckorna i matematikperiod för att reflektera och analysera. Efter varje avslutad period dokumenterar vi varje barns enkilda progression och publicerar. Vi fyller även i utvecklingssamtalsmallen. 

 

Hur blev det?

 • Vilket resultat gav er undervisning?

Vad gjorde ni som fungerade bra? Vad i era undervisningsmetoder- och strategier gav gott resultat? 

Fanns det någon situation som inte fungerade bra som ni måste planera annorlunda för? Tänk på att det är er undervisning ni följer upp och utvärderar - inte det enskilda barnet. Om inte undervisningen gett det resultat ni tänkt er behöver ni titta på er själva och förändra er undervisning. 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback