Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVESVE03

Vetenskapligt skrivande

Österåkers gymnasium, Österåker · Senast uppdaterad: 26 augusti 2022

I detta arbetsområde ska vi utveckla vårt vetenskapliga skrivande. Vetenskapligt skrivande är ett slags undersökande, och det som ska undersökas är någon aspekt av det svenska språket.

 

Mål

Kunna skriva ett vetenskapligt pm.

 

Undersöka någon aspekt av svenskämnet.

Centrala begrepp: vetenskaplig uppsats, pm, avhandling, källkritik, källhänvisning, referat- och citatteknik, slutsats, nominalisering, passivform.

 Material

·         PowerPoint

·         Mini-PM

·         Exempel på vetenskapligt PM som stöd för skrivandet

·         Stödfrågor för respons och utvärdering

·         Texter om vetenskapligt skrivande

·         http://www.natprov.nordiska.uu.se/digitalAssets/254/254383_3kp3aexempelsyfte.pdf

 

Uppgifter och bedömning

Först tränar vi och skriver ett mini-PM. Därefter skriver vi ett mer omfattande PM som examination. Vi ska också göra en stilövning och en övning om vetenskapliga skrivhandlingar före slut-PM:et

Följande delar ska finnas med:

Inledning med bakgrund till ämnet, syftet med PM:et och frågor som ska undersökas; avhandling då du svarar på frågorna med hjälp av olika källor samt källhänvisar; avslutning omfattar slutsatser baserade på förklaringar och jämförelser samt en separat källförteckning.

Arbetet med undersökningen och det vetenskapliga skrivandet sker i delmoment, se nedan i schemat. Vi bedömer tillsammans hur vi lyckats i relation till arbetsområdets mål med hjälp av stödfrågor.

 

 Schema

Dag

Tid

Innehåll

Tis. 23.9

Kl. 13.10-14.30

Introduktion av arbetsområdet.  Planering presenteras, arbetsområdets mål. Vad är vetenskap, vetenskaplig text - föreläsning.  

Mån. 29.8

Kl. 09.50-11.05

Börjar arbeta med mini-PM-övning. Får respons av lärare under skrivprocess.

Föreläsning om vetenskapligt skrivande, kännetecken. Språklig stil i vetenskaplig text. Fortsätter med mini-PM. Respons på sitt PM, inlämning.

Tis. 30.8

Kl. 13.10-14.30

Övning om vetenskapligt språk, stil. Övning om vetenskapliga språkhandlingar.

Mån. 5.9

Kl. 09.50-11.05

Förbereder Gy arb-PM. Läser material, antecknar.

Tis. 6.9

Kl. 13.10-14.30

Förbereder PM-skrivande.

Mån. 12.9

Kl. 09.50-11.05

Förbereder Gy arb-PM-skrivande.  Ser på PM-exempel från Skolverket. Hur bedöms jag?

Tis. 13.9 Kl. 13.10-14.30

Sista förberedelsen.

Mån. 19.9

Kl. 09.50-11.05

Skriver Gy arb-PM på lektionstid . Utvärderar.

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur styrdokumenten

 Läroplansmål 

”Det är även skolans ansvar att varje elev som har slutfört ett nationellt program eller annan nationellt fastställd utbildning med eget examensmål inom gymnasieskolan eller ett introduktionsprogram i den utsträckning det framgår av elevens individuella studieplan

·         kan använda sina kunskaper som redskap för att

-          formulera, analysera och pröva antaganden och lösa problem,

-          reflektera över sina erfarenheter och sitt eget sätt att lära,

-          kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden, och

-          lösa praktiska problem och arbetsuppgifter,

-          kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga…”

 

Examensmål Ekonomiprogrammet

”Utbildningen ska också utveckla elevernas förmåga att strukturera och presentera sina resultat enligt vetenskapliga normer och anpassat till målgrupp. Alla ämnen inom utbildningen ska bidra till att utveckla elevernas språkliga förmåga och till att digital teknik används som ett redskap för informationssökning, presentation och kommunikation.”

 

Svenska 3

Ämnets syfte

”Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga framställningar och texter som fungerar väl i sitt sammanhang.

Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.”

 

Centralt innehåll

Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär.

Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning.

Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar någon aspekt av svenskämnet. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.”

 

Kunskapskrav

 

E: Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är dessutom till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleven behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.

C: Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är dessutom anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleven behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.

A: Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och skriver med utgångspunkt från detta texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är dessutom väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleven behandlar källorna på ett skickligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är träffsäkert, klart, varierat och över lag välformulerat.

 

Med vänliga hälsningar

Åsa Norlin


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Svenska 3 vetenskapligt skrivande
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter