Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Matteborgen 4A

Svanberga skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 26 augusti 2022

Vi arbetar med boken Matteborgen i år 4. Denna planering visar mål, undervisning och bedömningstillfällen för Matteborgen 4a som vi arbetar med under höstterminen.

Mål för eleven:

TALUPPFATTNING:

 • Kunna läsa och skriva tal inom talområde 0-1000
 • Förstå vårt talsystem
 • Kunna ordna tal efter storlek
 • Kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje

 

ADDITION OCH SUBTRAKTION:

 • Förstå hur addition och subtraktion hör ihop
 • Veta hur likhetstecknet används
 • Kunna addera och subtrahera inom talområdet 0 - 10000
 • Kunna använda addition och subtraktion vid problemlösning

 

GEOMETRI: 

 • Kunna mäta och rita sträckor
 • Kunna uppskatta och mäta längder
 • Kunna växla mellan olika längdenheter
 • Kunna känna till egenskaper och namn på några geometriska objekt
 • Kunna rita rektanglar, kvadrater och trianglar efter givna mått
 • Kunna räkna ut figurers omkrets

 

MULTIPLIKATION OCH DIVISION

 • Förstå hur addition och multiplikation hör ihop
 • Kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal, till exempel 5*60, 5*600
 • Kunna multiplicera tal som 3*47 och 2*536
 • Förstå hur multiplikation och division hör ihop
 • Kunna använda kort division, till exempel 84/4, 396/3
 • Kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift

 

TABELLER OCH DIAGRAM:

 • Kunna hämta fakta ur tabeller
 • Kunna ordna fakta i en tabell
 • Kunna läsa av och förstå stapeldiagram
 • Kunna göra en avprickningstabell
 • Kunna rita stapeldiagram

Undervisning: 

 • Praktiska övningar.
 • Arbete med problemlösning
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matteborgen 4A. 
 • Mattespel och kluringar.
 • Färdighetsträning och problemlösning.
 • Diagnoser till varje kapitel. 

Bedömning:

Dina kunskaper kring ovanstående mål kommer att bedömas genom:

 • Ditt skriftliga arbete på lektionerna
 • Dina resultat på diagnoser, prov och lärarens observationer.

 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier,

förmåga att föra och följa matematiska resonemang, och

förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar.

Mönster i talföljder och geometriska mönster samt hur de konstrueras, beskrivs och uttrycks.

Grundläggande geometriska två- och tredimensionella objekt samt deras egenskaper och inbördes relationer. Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, massa, volym, tid och vinkel med standardiserade måttenheter samt enhetsbyten i samband med detta.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Skala vid förminskning och förstoring samt användning av skala i elevnära situationer.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.

Eleven visar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp samt använder och beskriver begrepp och samband mellan begrepp inom områdena taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik samt samband och förändring med tillfredsställande säkerhet.

Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom områdena taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik samt samband och förändring med tillfredsställande säkerhet.

Eleven löser enkla problem. Eleven bidrar till något förslag på alternativt tillvägagångssätt och värderar resultatens rimlighet.

Eleven för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta påståenden med enkla matematiska argument.

Eleven redogör för och samtalar om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler och andra matematiska uttrycksformer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback